വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR STD 4 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD IV
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) നാലാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms.  

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APRIL 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 69 (29/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 64 (29/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 49 (27/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 67 (27/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 67 (26/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 63 (26/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 65 (24/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 64 (24/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 62 (23/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 63 (22/04/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 62 (20/04/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 61 (19/04/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 61 (16/04/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 60  (15/04/2021)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 60 (13/04/2021)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 English Class 47 (12/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 46 (09/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 59 (09/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 45 (08/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 58 (08/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 58 (07/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 58 (07/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 43 (05/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 56 (05/04/2021)

MARCH 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 57 (31/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 55 (31/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 42 (30/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 54 (30/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 56 (29/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 41 (29/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 52 (27/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 40 (26/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 52 (25/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 55 (23/03/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 51 (22/03/2021)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 54 (20/03/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 50 (20/03/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 53 (19/03/2021)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 49 (18/03/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 English Class 39 (16/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 48 (15/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 52 (15/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 47 (13/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 38 (12/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 46 (10/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 51 (09/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 37 (09/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 50 (08/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 49 (06/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 36 (06/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 35 (04/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 48 (04/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 34 (03/03/2021)
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 47 (03/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 44 (02/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 34 (02/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 32 (01/03/2021)

FEBRUARY 2021
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 31 (26/02/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 43 (25/02/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 46 (24/02/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 English Class 30 (23/02/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 44 (20/02/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 English Class 29 (19/02/2021)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 English Class 28 (17/02/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 42 (16/02/2021)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 44 (15/02/2021)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 42 (12/02/2021)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 43 (11/02/2021)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 40 (09/02/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 4 English Class 27 (05/02/2021)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 39 (05/02/2021)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 4 English Class 26 (03/02/2021)
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 38 (02/02/2021)
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 42 (01/02/2021)

JANUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 41 (29/01/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 37 (28/01/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 4 English Class 25 (27/01/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 40 (22/01/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 36 (19/01/2021)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 4 English Class 24 (18/01/2021)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 English Class 23 (15/01/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 35 (11/01/2021)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 4 Biology Class 34 (07/01/2021)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 33 (06/01/2021)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 32 (04/01/2021)

DECEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 38 (18/12/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 31 (17/12/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 37 (11/12/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 30 (09/12/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 28 (04/12/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 English Class 22 (03/12/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 36 (01/12/2020)

NOVEMBER 2020
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 35 (27/11/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 English Class 21 (25/11/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 34 (23/11/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 English Class 12 (20/11/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 33 (18/11/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 25 (17/11/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 32 (16/11/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 31 (12/11/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 4 English Class 19 (10/11/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 31 (09/11/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 30 (06/11/2020)
VIDEO 25 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 30 (06/11/2020)
VIDEO 26 - KITE VICTERS STD 4 English Class 19 (05/11/2020)
VIDEO 28 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 28 (03/11/2020)
VIDEO 30 - KITE VICTERS STD 4 Arabic Class 04 (01/11/2020)

OCTOBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 English Class 17 (30/10/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Arabic Class 03 (26/10/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 English Class 16 (23/10/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 English Class 15 (20/10/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 19 (15/10/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 27 (14/10/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 4 English Class 14 (12/10/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 26 (09/10/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 4 English Class 13 (08/10/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 25 (07/10/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 24 (05/10/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 4 Sanskrit Class 01 (03/10/2020)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 18 (01/10/2020)

SEPTEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 23 (30/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Arabic Class 02 (25/09/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 22 (24/09/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 17 (23/09/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 21 (18/09/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 4 English Class 12 (17/09/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 16 (16/09/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 19  (15/09/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Class 15 (14/09/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 15 (11/09/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Arabic Class 01  (09/09/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 14 (08/09/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 18 (07/09/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 4 English Class 11 (04/09/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 14 (03/09/2020) 

AUGUST 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 17  (27/08/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 13 (26/08/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 13 (25/08/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 16 (24/08/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 English Class 10 (21/08/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 15 (20/08/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 12  (19/08/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 12 (18/08/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 14  (17/08/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 13  (14/08/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 English Class 9 (13/08/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 4 English Class 9 (13/08/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 12  (07/08/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 11 (06/08/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 11 (05/08/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 11 (04/08/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 4 English Class 08  (03/08/2020) 

JULY 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 11  (30/07/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 10  (29/07/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 10 (28/07/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 10 (27/07/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 English Class 07 (24/07/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 08  (23/07/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 10 (22/07/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 09  (21/07/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 09 (17/07/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 English studies Class 04 (16/07/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 E V S Class 07  (15/07/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 08 (14/07/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 7  (13/07/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class07 (10/07/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 4 (09/07/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 7  (08/07/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 4 English Class 5 (07/07/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 5  (06/07/2020) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 5  (03/07/2020) 
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 5 (02/07/2020) 
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 5 (01/07/2020) 

JUNE 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 4  (30/06/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 4 English Class 4  (29/06/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 4 environmental studies Class 4 (26/06/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 4 Environmental study Class 2  (25/06/2020) 

VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 4 English Class 3 (24/06/2020) 

VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 4 (23/06/2020) 

VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 2 (22/06/2020) 

VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 1 (19/06/2020) 

VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 02 (18/06/2020) 

VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 03 (17/06/2020) 

VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 4 English Class 02 (16/06/2020) 

VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 02 (15/06/2020) 

VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 04 (05/06/2020) 

VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 4 Environmental Studies Class 02 (04/06/2020) 

VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 4 Mathematics Class 01 (03/06/2020) 

VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 4 Malayalam Class 01 (02/06/2020) 

VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 4 English Class 01 (01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here
Class teachers and school headteachers have been given the task of ensuring that students have access to television, smartphone or computer, and the Internet for the classes. If not, they should decide on alternatives to view the classes either in real-time or later. The alternatives can include television or Internet facilities of neighbours, friends living nearby, libraries or Akshaya centres.
In distant areas, the help of SSK coordinators, Student Police Cadets, National Service Scheme volunteers, or laptops and projectors available with Little KITEs members too can be used. If students experience any difficulties, the headteachers
can tum to parent-teacher associations, local bodies, or Kudumbashree units for a solution.
Teachers should get in touch with the students through phone, social media, directly, or other means for clearing doubts.
Samagra Shiksha Kerala has been tasked with preparing worksheets for students of classes 1 to 7 and monitoring these. 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here