വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം (പ്രീപ്രൈമറി മുതൽ12 വരെ) 

ONLINE CLASSES FOR STD 1 to 12 
First Bell 2.0
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD I to XII (ALL SUBJECTS) & Kilikonchal Anganwadi
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന വിവിധ ക്ലാസ്സുകളുടെ (അംഗൻവാടി - കിളിക്കൊഞ്ചൽ ഉൾപ്പെടെ) വീഡിയോകൾ കാണാം. വിവിധ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാനാവശ്യമായ ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. അതാത് ക്ലാസ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോകൾ കാണാവുന്നതാണ്. 
ഇപ്പോൾ പുതിയ അദ്ധ്യായനവർഷത്തിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ (First Bell 2.0) വീഡിയോകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്.

KITE-VICTERS CHANNEL -First Bell- Videos

Class Videos
Kilikonchal Pre-Primary • 2021 June to 2022 March
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD I • 2021 June to 2022 March
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD II • 2021 June to 2022 March
• Previous Year
• Previous Year
STD III • 2021 June to 2022 March
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD IV • 2021 June to 2022 March
• English Medium
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD V • 2021 June to 2022 March
• English Medium
• Previous Year 2021 January to 2021 May
• Previous Year 2020 June to December
STD VI • 2021 June to 2022 March
• English Medium
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD VII • 2021 June to 2022 March
• English Medium
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD VIII • 2021 June to 2022 March
• English Medium
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD IX • 2021 June to 2022 March
• English Medium
• Previous Year 2021 January to 2021 May
• Previous Year 2020 June to December
STD X • 2021 June to 2022 March
• English Medium
• Previous Year 2020 June to 2021 March
STD XI • 2021 June to 2022 May
• 2020 June to 2021 May
STD XII • 2021 June to 2022 March
• Previous Year 2021 June to 2021 March
• Previous Year 2020 June to December

KITE-VICTERS:FirstBell Videos 2.0ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here