പഠന സഹായികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം 


പ്രിയ അധ്യാപകരേ, നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, Worksheet, മറ്റ് പഠന സഹായികൾ എന്നിവ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പമോ, അല്ലാതെയോ ഈ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ അയച്ചുതരിക. ഏത് ക്ലാസ്സിന്റെയും (LP / UP / HS / HSE / VHSE) പഠന വിഭവങ്ങൾ (SCERT & CBSE) ഒപ്പം തയ്യാറാക്കിയ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ സഹിതം അയച്ചുതന്നാൽ TextBooks All / Pusthakam എന്നീ ബ്ലോഗുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. പഠന വിഭവങ്ങൾ, 9567456250 എന്ന WhatsApp നമ്പരിലേക്കോ textbookall@gmail.com എന്ന മെയിൽ ഐ.ഡി.യിലേക്കോ അയക്കുക.
Telegram Channel:- https://t.me/textbooksall


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here