പരസ്യ നിരക്ക്: പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു*

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോഗിൽ പരസ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ.....മാസം ഏകദേശം 12,00,000 - 13,00,000 പേജ് വ്യൂവും ദിവസം 60,000 - 75,000 പേജ് വ്യൂവും ഉള്ള ഈ സൈറ്റിൽ താഴെ കാണുന്ന പരസ്യ വലുപ്പങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 
1. Responsive 300 X 250 (1 Unit )  
1.  300 X 250 വലുപ്പമുള്ള ഈ പരസ്യം സൈറ്റിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് Recent Post-ന്റെ മുകളിൽ ദൃശ്യമാകും. 
2. *.JPG, *.GIF, *.PNG എന്നീ രീതിയിൽ ഉള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
3.  Links/webpage പുതിയ window-യിൽ വരുന്നതായിരിക്കും.
4. പരസ്യ നിരക്കുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു ... Rs 200 Daily
5. പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. (വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ)*

For 1 Day
Rs 250
For 7 Days
Rs 1500
For 15 Days
Rs 3250 
For 1 Month
Rs 6000
*പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിന് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. വിലാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള  വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക: 9567456250
Terms and Conditions 
1. An advertisement appears after 24 hrs who paid the amount.
2. After you invested in an advertisement Unit there will be no refund.
3. Ads directly or indirectly connected with Tobacco, Drinks, Pornography, Ads that affect Religion/Cast/Persons/Indian Judiciary etc.. will thoroughly be Rejected.
4. The Responsibility of the Content rests with the person/firm that the ad-related.
5. The changes in Terms and Conditions / Ads Rate without prior notice is rested with www.pscwinners.com 
താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ WhatsApp നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക 9567456250 അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെയിൽ ഐ.ഡി.യിൽ മെസേജ് ചെയ്യുക: pscwinners@gmail.com 


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here