വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR 10 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR X
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
The Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE) on Friday brought out the timetable for conducting the classes. 
2020 ജൂണ്‍ 1-ന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിലൂടെ ആരംഭിച്ച ഫസ്റ്റ്ബെല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസുകളില്‍ ഇന്ന് (2021 JANUARY 17) 10-ാം ക്ലാസിന്റെ സംപ്രേഷണം പൂര്‍ത്തിയാകുകയാണ്. ഫസ്റ്റ്ബെല്ലില്‍ ആദ്യമായി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങളുടേതാണ്. ഇതിനകം ജനറല്‍, തമിഴ്, കന്നട വിഭാഗത്തിലായി 1166  ക്ലാസുകളാണ് പത്താം ക്ലാസിന് മാത്രം ഫസ്റ്റ്ബെല്ലില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ മുഴുവന്‍ ഭാഗങ്ങളും കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിലൂടെ സംപ്രേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.. 
പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വർക്ക് ഷീറ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
MARCH 2021


FEBRUARY 2021

JANUARY 2021
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 27 (22/01/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 26 (22/01/2021)
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 25 (22/01/2021) 

VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 10 English Class 59 (21/01/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 10 English Class 57 (21/01/2021)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 10 English Class 58 (21/01/2021)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 10 English Class 56 (21/01/2021) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 26 (21/01/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 25 (21/01/2021)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 30 (21/01/2021)
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 47 (16/01/2021) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 39 (16/01/2021) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 101 (16/01/2021) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 68 (16/01/2021)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 38 (16/01/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 37 B (15/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 37 A (15/01/2021) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 36 (15/01/2021) 
VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 54 (15/01/2021)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 99 (14/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 46 (14/01/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 53 (13/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 34 (13/01/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 45 (12/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 97 (12/01/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 52 (12/01/2021) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 51 (11/01/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 55 (11/01/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 24 (10/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 24 (10/01/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 23 (10/01/2021)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 50 (04/01/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 95 (05/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 50 (05/01/2021)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 94 (04/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 48 (04/01/2021)
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 52 (04/01/2021)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 ARABIC Class 21 (03/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 22 (03/01/2021)
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 22 (03/01/2021) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 47 (03/01/2021)
VIDEO 7 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 92 (03/01/2021) 
VIDEO 8 - KITE VICTERS STD 10 History Class 52 (03/01/2021) 
VIDEO 9 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 46 (03/01/2021)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 51 (01/01/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 45 (01/01/2021)
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 91 (01/01/2021) 

DECEMBER 2020
VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 26 (31/12/2020) 
VIDEO 6 - KITE VICTERS STD 10 History Class 50 (31/12/2020)
VIDEO 7 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 42 (31/12/2020) 
VIDEO 8 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 32 (31/12/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 10 English Class 50 (31/12/2020) 

VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 English Class 49 (30/12/2020) 
VIDEO 6 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 41 (30/12/2020)
VIDEO 7 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 25 (30/12/2020) 
VIDEO 8 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 44 (30/12/2020) 

VIDEO 6 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 19 (23/12/2020) 
VIDEO 7 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 19 (23/12/2020)
VIDEO 9 - KITE VICTERS STD 10 English Class 46 (23/12/2020)

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 14 (17/12/2020) 
VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 38 (17/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 27 (14/12/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 36 (14/12/2020)
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 36 (14/12/2020) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 78 (14/12/2020) 
VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 English Class 42 (14/12/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 13 (13/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 15 (13/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 14 (12/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 13 (11/12/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 23 (11/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 13 (11/12/2020) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 77 (11/12/2020) 
VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 English Class 41 (11/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 34 (08/12/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 75 (08/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 74 (08/12/2020) 
VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 History Class 36 (08/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 25 (07/12/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 34 (07/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 33 (07/12/2020) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 73 (07/12/2020) 
VIDEO 5 - KITE VICTERS STD 10 English Class 39 (07/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 12 (05/12/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 12 (05/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 72 (04/12/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 38 (04/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 21 (04/12/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 71 (03/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 33 (03/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 70 (02/12/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 37 (02/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 24 (02/12/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 32 (01/12/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 69 (01/12/2020) 

NOVEMBER 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 31 (23/11/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 64 (23/11/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 21 (20/11/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 35 (20/11/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 20 (18/11/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 30 (18/11/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 30 (18/11/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 34 (17/11/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 61 (17/11/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 22 (17/11/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 18 (04/11/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 27 (04/11/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 53 (03/11/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 08 (02/11/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 20 (02/11/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 52 (02/11/2020) 

OCTOBER 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 29 (30/10/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 51 (30/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 26 (30/10/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 48 (22/10/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 28 (22/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 22 (22/10/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 25 (21/10/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 09 (21/10/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 26 (20/10/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 47 (20/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 07 (20/10/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 45 (16/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 27 (16/10/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 18 (15/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 16 (15/10/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 26 (14/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 24 (14/10/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 15 (13/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 44 (13/10/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 25 (12/10/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 43 (12/10/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 23 (09/10/2020) VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 40 (06/10/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 25 (06/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 25 
(06/10/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 24 (01/10/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 38 (01/10/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 24 (01/10/2020) 

SEPTEMBER 2020

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 22 (24/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 17 (24/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 34 (24/09/2020) VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 11 (18/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 21 (18/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 32 (18/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 31 (17/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 16 (17/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 20 (17/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 06  (16/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 23 (16/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Keralapaadavali Class 11 (16/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 20  (15/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 30 (15/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 20 (15/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 08  (14/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 19 (14/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 29 (14/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 28  (11/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 08  (11/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 22 (11/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 I C T Class 09  (09/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 27  (09/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 26 (08/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Adisthaana Paadavali Class 12 (08/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 19  (08/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 05  (07/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 18 (07/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 25 (07/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 07  (04/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam (Adisthana paadavali) Class 11 (04/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 24 (04/09/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 19  (03/09/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 17 (03/09/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 18  (03/09/2020) 

AUGUST 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 17 (27/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 10 (27/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 21  (27/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam (Adisthanapaadam) Class 10 (26/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 07  (26/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 23 (26/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 18  (25/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 16 (25/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 20  (25/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 16 (24/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 06 (24/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 22 (24/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 19 (21/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 21 (21/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 15  (21/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 17  (20/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam (Adisthana paadaavali) Class 09  (20/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Information and Communication Technology Class 08  (20/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 15  (19/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 15 (19/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 20 (19/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 18  (18/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 06 (18/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Adisthanapaadam Class 08  (18/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 09 (17/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 01 (17/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 19 (17/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 08  (14/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 17 (14/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam(Adisthanapadam) Class 08 (14/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 05 (13/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 14  (13/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 16 (13/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 14 (07/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 13 (07/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 07 (07/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 13 (06/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Adisthaana Padavali Class 06 (06/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 18 (06/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit class 05 (05/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Information and Communication Technology class 07 (05/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics class 15 (05/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 16 (04/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 17 (04/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 13 (04/08/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 12 (03/08/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam (Adisthana Paadavali) Class 05 (03/08/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 14  (03/08/2020) 

JULY 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 11  (30/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 16 (30/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 15 (30/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Information and Communication Technology Class 06  (29/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 13  (29/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Adisthaana Paadaavali Class 04 (29/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 12  (28/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 15 (28/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 14  (28/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Adisthaana Paadavali Class 03  (27/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 12 (27/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 12 (27/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 06 (24/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 13  (24/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Information and communication Technology Class 05 (24/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 11  (23/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 11 (23/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam (Adisthaana Paadaavali) Class 02 (23/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 04 (22/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 14  (22/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 11 (22/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 04  (21/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 10 (21/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 10  (21/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 10 (17/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 12 (17/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam (kerala paadaavali) Class 10 (17/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 10 (16/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 12 (16/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 09 (16/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 09 (15/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 09 (15/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 11  (15/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 05  (14/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam (kerala paadaavali) Class 09 (14/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 11  (14/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 9 (13/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 10 (13/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 8 (13/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class10  (10/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 08 (10/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 09 (10/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 8 (09/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 7 (09/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 8  (09/07/2020) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 8(09/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 3 (08/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 8 (08/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 7  (08/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 3 (07/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 7  (07/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 9 (07/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 3 (06/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 8  (06/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 7  (06/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 7 (03/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 7  (03/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 6 (03/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 information and communication 
Technology Class 4 (02/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Social science Class 7  (02/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 6 (02/07/2020) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 10 ICT Class 4 (02/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 English Class 5 (01/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 6 (01/07/2020) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 6 (01/07/2020) 

JUNE 2020

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 6  (30/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Social science Class 6  (30/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 6 (30/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 6 (29/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 5 (29/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 4 (29/06/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 5  (26/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 5 (26/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Social science Class 5  (26/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 4 (25/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 4  (25/06/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 2 (24/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 4  (24/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 4  (24/06/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 2  (23/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 4 (23/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Social studies Class 4  (23/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 2  (22/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 5  (22/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 4  (22/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 3 (19/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Social science Class 3  (19/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 English Class 3 (19/06/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 03  (18/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 03 (18/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 03 (18/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Arabic Class 01 (17/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 04  (17/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Information Technology Class 02 (17/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Sanskrit Class 01 (16/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Mathematics Class 02 (16/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 03 (16/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Urdu Class 01 (15/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 02  (15/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Physics Class 03  (15/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 02 (05/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Biology Class 02 (05/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS 10th English Class 02 (05/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS 10th Hindi Class 02 (04/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS 10th Physics Class 01 (04/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS 10th Malayalam Class 01  (04/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Hindi Class 01 (03/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 Information Technology Class 01 (03/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Malayalam Class 01 (03/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 10 Social Science Class 01 (02/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 10 English Class 01 (02/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 10 Chemistry Class 01 (02/06/2020)

 

VIDEO 1 - KITE VICTERS 10th Biology Class 01 (01/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS 10th Mathematics Class 01 (01/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS 10th Physics Class 01 (01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here
Class teachers and school headteachers have been given the task of ensuring that students have access to television, smartphone or computer, and the Internet for the classes. If not, they should decide on alternatives to view the classes either in real-time or later. The alternatives can include television or Internet facilities of neighbours, friends living nearby, libraries or Akshaya centres.
In distant areas, the help of SSK coordinators, Student Police Cadets, National Service Scheme volunteers, or laptops and projectors available with Little KITEs members too can be used. If students experience any difficulties, the headteachers
can tum to parent-teacher associations, local bodies, or Kudumbashree units for a solution.
Teachers should get in touch with the students through phone, social media, directly, or other means for clearing doubts.
Samagra Shiksha Kerala has been tasked with preparing worksheets for students of classes 1 to 7 and monitoring these. 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here