കിളിക്കൊഞ്ചൽ: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ അംഗൻവാടി ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം
ONLINE CLASSES FOR PREPRIMARY
ONLINE VIDEO CLASSES FOR ANGANWADI
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പ്രീപ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ അദ്ധ്യയനവർഷത്തിലെ വീഡിയോകൾ First Bell 2.0 കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
Under the name First Bell, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms.  

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MAY 2021

APRIL 2021

MARCH 2021
FEBRUARY 2021

OCTOBER 2020

SEPTEMBER 2020
VIDEO 10 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 41 (16/09/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 40 (14/09/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 39 (11/09/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 38 (08/09/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 37 (07/09/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 36 (04/09/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 35 (03/09/2020)

AUGUST 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 34 (27/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 33 (26/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 32 (25/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 31 (24/08/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 30 (21/08/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 29 (20/08/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 28 (19/08/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 27 (18/08/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 26 (17/08/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 25 (14/08/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 24 (13/08/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 23 (07/08/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 22 (06/08/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 21 (05/08/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 20 (04/08/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 19 (03/08/2020) 

JULY 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 18 (30/07/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 17 (29/07/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 16 (28/07/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 15 (27/07/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 14 (24/07/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 13 (23/07/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 12 (22/07/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 11 (21/07/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 10 (17/07/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 9 (16/07/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 8 (15/07/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 7 (14/07/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 6 (13/07/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 5 (10/07/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 4 (09/07/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 3 (03/07/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 2 (02/07/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS Kilikonchal Anganwadi Class 1 (01/07/2020) 
എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here
Class teachers and school headteachers have been given the task of ensuring that students have access to television, smartphone or computer, and the Internet for the classes. If not, they should decide on alternatives to view the classes either in real-time or later. The alternatives can include television or Internet facilities of neighbours, friends living nearby, libraries or Akshaya centres.
In distant areas, the help of SSK coordinators, Student Police Cadets, National Service Scheme volunteers, or laptops and projectors available with Little KITEs members too can be used. If students experience any difficulties, the headteachers
can tum to parent-teacher associations, local bodies, or Kudumbashree units for a solution.
Teachers should get in touch with the students through phone, social media, directly, or other means for clearing doubts.
Samagra Shiksha Kerala has been tasked with preparing worksheets for students of classes 1 to 7 and monitoring these. 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here