വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം (ഫസ്റ്റ് ബെൽ) 
ONLINE CLASSES FOR PLUS ONE (FIRST BELL)

ONLINE VIDEO CLASSES FOR XI
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Under the name First Bell, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
AUGUST 2021

Date: 2021 August 13 Friday


Date: 2021 August 02 Monday

JUNE 2021

Date: 2021 June 14 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus One Sanskrit Class 01 (14/06/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus One Arabic Class 02 (14/06/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus One Arabic Class 01 (14/06/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus One Urdu Class 05 (14/06/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS Plus One Urdu Class 04 (14/06/2021)
VIDEO 06 - KITE VICTERS Plus One Urdu Class 03 (14/06/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS Plus One Urdu Class 02 (14/06/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS Plus One Urdu Class 01 (14/06/2021)

MAY 2021

Date: 2021 May 31 Monday

Date: 2021 May 25 Tuesday

Date: 2021 May 24 Monday

Date: 2021 May 22 Saturday

Date: 2021 May 20 Thursday

Date: 2021 May 19 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus One Physics Class 81 (19/05/2021)

Date: 2021 May 18 Tuesday

VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus One Physics Class 79 (18/05/2021)

Date: 2021 May 17 Monday

Date: 2021 May 16 Sunday

Date: 2021 May 15 Saturday

VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus One Botany Class 63 (15/05/2021)

Date: 2021 May 14 Friday

Date: 2021 May 12 Wednesday

VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus One Physics Class 70 (12/05/2021)

Date: 2021 May 11 Tuesday

Date: 2021 May 10 Monday

Date: 2021 May 07 Friday

Date: 2021 May 06 Thursday

Date: 2021 May 05 Wednesday

Date: 2021 May 04 Tuesday

Date: 2021 May 03 Monday

APRIL 2021

Date: 2021 April 30 Friday

Date: 2021 April 29 Thursday

Date: 2021 April 28 Wednesday

Date: 2021 April 27 Tuesday

Date: 2021 April 26 Monday

Date: 2021 April 25 Sunday

VIDEO 05 - KITE VICTERS Plus One Botany Class 47 (25/04/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus One Botany Class 46 (25/04/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS Plus One Zoology Class 42 (25/04/2020)

Date: 2021 April 24 Saturday

Date: 2021 April 23 Friday

<