ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം


First Bell 2.0 Kilikonchal ONLINE CLASSES FOR STD III / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 3
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക


മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FEBRUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 34 (03/02/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 35 (02/02/2022)

JANUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 33 (31/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 34 (25/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 32 (22/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 31 (18/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 50 (13/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 33 (11/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 32 (05/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 28 (03/01/2022)

DECEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 27 (21/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 31 (18/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 27 (16/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 30 (10/12/2021)
NOVEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 27 (26/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 26 (22/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 21 (19/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 25 (17/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 24 (15/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 20 (03/11/2021)

OCTOBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 23 (29/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 19 (28/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 22 (27/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Sanskrit Class 09 (08/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 18 (07/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 19 (05/10/2021)

SEPTEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 16 (30/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 17 (29/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 17 (23/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 16 (22/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 16 (16/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Sanskrit Class 08 (16/09/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 15 (14/09/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 15 (10/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Arabic Class 06 (08/09/2021)

VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 13 (01/09/2021)

AUGUST 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 14 (31/08/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 Sanskrit Class 07 (31/08/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 13 (25/08/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 13 (18/08/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 12 (17/08/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 12 (10/08/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 Sanskrit Class 05 (10/08/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 11 (06/08/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 10 (04/08/2021)
VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 10 (03/08/2021)
JULY 2021
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 Sanskrit Class 04 (30/07/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 3 Arabic Class 04 (30/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 09 (29/07/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 09 (27/07/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 08 (26/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Sanskrit Class 03 (24/07/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 Arabic Class 03 (24/07/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 08 (22/07/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 07 (20/07/2021)
VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 3 Sanskrit Class 02 (18/07/2021)
VIDEO 07 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 07 (15/07/2021)
VIDEO 08 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 07 (14/07/2021)
VIDEO 09 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 05 (13/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Arabic Class 02 (09/07/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 Arabic Class 01 (09/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 06 (08/07/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 04 (07/07/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 03 (05/07/2021)
VIDEO 06 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 03 (01/07/2021)

JUNE 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 04 (30/06/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 03 (25/06/2021)
VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 02 (24/06/2021)
VIDEO 07 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 02 (22/06/2021)
VIDEO 09 - First Bell 2.0 STD 3 English Class 01 (04/06/2021)
VIDEO 11 - First Bell 2.0 STD 3 Malayalam Class 01 (02/06/2021)

MAY 2021
എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here