വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളുടെ 
വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR PLUS TWO 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR XII
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
The Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE) on Friday brought out the timetable for conducting the classes. 
PLUS TWO TEXTBOOKS - Download 
PLUS TWO Notes - Download 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
DECEMBER 2020

Date: 2020 December 31 Thursday

Date: 2020 December 30 Wednesday

Date: 2020 December 29 Tuesday

VIDEO 09 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 33 (29/12/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 32 (29/12/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus Two English Class 28 (29/12/2020)

Date: 2020 December 28 Monday

VIDEO 07 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 45 (28/12/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 32 (28/12/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 31 (28/12/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 44 (28/12/2020)

Date: 2020 December 24 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus Two Sanskrit Class 19 (24/12/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus Two Arabic Class 17 (24/12/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus Two Hindi Class 24 (24/12/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS Plus Two History Class 36 (24/12/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 43 (24/12/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 30 (24/12/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus Two History Class 36 (24/12/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 31 (24/12/2020)
VIDEO 20 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 38 (24/12/2020)

Date: 2020 December 23 Wednesday

Date: 2020 December 22 Tuesday

Date: 2020 December 20 Sunday

VIDEO 12 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 29 (20/12/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 38 (20/12/2020)

Date: 2020 December 17 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus Two History Class 33 (17/12/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 28 (17/12/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 37 (17/12/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 28 (17/12/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS Plus two English Class 26 (17/12/2020)

Date: 2020 December 16 Wednesday

Date: 2020 December 15 Tuesday

Date: 2020 December 14 Monday

Date: 2020 December 13 Sunday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Urdu Class 11 (13/12/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 14 (13/12/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 33 (13/12/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 26 (13/12/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 15 (13/12/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 22 (13/12/2020)

Date: 2020 December 12 Saturday

VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 21 (12/12/2020)

Date: 2020 December 11 Friday

Date: 2020 December 10 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 25 (10/12/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 25 (10/12/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 32 (10/12/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS Plus two History Class 30 (10/12/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS Plus two English Class 23 (10/12/2020)

Date: 2020 December 09 Wednesday

Date: 2020 December 08 Tuesday

Date: 2020 December 07 Monday

Date: 2020 December 06 Sunday


Date: 2020 December 05 Saturday


Date: 2020 December 04 Friday

Date: 2020 December 03 Thursday

Date: 2020 December 02 Wednesday

Date: 2020 December 01 Tuesday

NOVEMBER 2020

Date: 2020 November 30 Monday

Date: 2020 November 29 Sunday

Date: 2020 November 27 Friday

Date: 2020 November 26 Thursday

Date: 2020 November 25 Wednesday

VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 21 (25/11/2020)

Date: 2020 November 24 Tuesday

Date: 2020 November 23 Monday

Date: 2020 November 22 Sunday

Date: 2020 November 21 Saturday

Date: 2020 November 20 Friday

Date: 2020 November 19 Thursday

Date: 2020 November 18 Wednesday

Date: 2020 November 17 Tuesday

Date: 2020 November 16 Monday

Date: 2020 November 15 Sunday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Geology Class 03 (15/11/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Urdu Class 06 (15/11/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 10 (15/11/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 09 (15/11/2020)

Date: 2020 November 14 Saturday

Date: 2020 November 13 Friday

Date: 2020 November 12 Thursday

Date: 2020 November 11 Wednesday

Date: 2020 November 10 Tuesday

Date: 2020 November 09 Monday

Date: 2020 November 08 Sunday

Date: 2020 November 07 Saturday

Date: 2020 November 06 Friday

VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 18 (06/11/2020)

Date: 2020 November 05 Thursday

Date: 2020 November 04 Wednesday

Date: 2020 November 03 Tuesday

Date: 2020 November 02 Monday

OCTOBER 2020

Date: 2020 October 31 Saturday

VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Communicative English Class 01 (31/10/2020)VIDEO 06 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 08 (31/10/2020)
VIDEO 07 - 
KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 07 (31/10/2020)

Date: 2020 October 30 Friday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Political science Class 20 (30/10/2020)VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two History Class 21 (30/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Physics Class 23 (30/10/2020)

Date: 2020 October 28 Wednesday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Statistics Class 08 (28/10/2020)VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer Application Class 17 (28/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Economics Class 24 (28/10/2020)

Date: 2020 October 27 Tuesday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Hindi Class 17 (27/10/2020)VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 21 (27/10/2020)

Date: 2020 October 23 Friday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 24 (23/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 16 (23/10/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 29 (23/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Arabic Class 07 (23/10/2020)

Date: 2020 October 22 Thursday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Physics Class 22 (22/10/2020)VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 17 (22/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Statics Class 07 (22/10/2020)

Date: 2020 October 21 Wednesday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 23 (21/10/2020)VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two History Class 20 (21/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 20 (21/10/2020)

Date: 2020 October 20 Tuesday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Political Science Class 19 (20/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 16 (20/10/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 28 (20/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Economics Class 23 (20/10/2020)

Date: 2020 October 19 Monday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Geography Class 15 (19/10/2020)(16/10/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 20 (19/10/2020)

Date: 2020 October 16 Friday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Physics Class 21 (16/10/2020)VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two English Class 17 (16/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Hindi Class 16 (16/10/2020)

Date: 2020 October 15 Thursday

VIDEO 01 - 
KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 18 
(15/10/2020)(15/10/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 16 (15/10/2020)
VIDEO 04 - 
KITE VICTERS Plus two Sociology Class 16 (15/10/2020)

Date: 2020 October 14 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Political science Class 18 
(14/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 19 (14/10/2020)
VIDEO 03 - 
KITE VICTERS Plus two Computer application Class 15 (14/10/2020)

Date: 2020 October 13 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 19 
(13/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 15 (13/10/2020)
VIDEO 03 - 
KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 22 (13/10/2020)

Date: 2020 October 12 Monday

Date: 2020 October 09 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Computer Application Class 14 
(09/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 14 (09/10/2020)
VIDEO 03 - 
KITE VICTERS Plus two Computer Science Class 13 (09/10/2020)

Date: 2020 October 08 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 18 
(08/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two History Class 18 (08/10/2020)
VIDEO 03 - 
KITE VICTERS Plus two Hindi Class 15 (08/10/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 20 (08/10/2020)

Date: 2020 October 07 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 16 
(07/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 15 (07/10/2020)
VIDEO 03 - 
KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 16 (07/10/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Geography Class 14 (07/10/2020)

Date: 2020 October 06 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Computer Application Class 13 
(06/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Statistics Class 06 (06/10/2020)
VIDEO 03 - 
KITE VICTERS Plus two Botany Class 14 (06/10/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two English Class 16 (06/10/2020)

Date: 2020 October 05 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 12 
(05/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 15 (05/10/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 26 
(05/10/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 17 (05/10/2020)

Date: 2020 October 01 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 17 
(01/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 25 (01/10/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 20 
(01/10/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 13  (01/10/2020)

SEPTEMBER 2020

Date: 2020 September 30 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Computer Science Class 12 (30/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 19 (30
/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Statistics Class 05 (30/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 16  (30/09/2020)

Date: 2020 September 29 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two English Class 15 
(29/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 15 (29/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 13 (29/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 20 (29/09/2020)

Date: 2020 September 28 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 24 
(28/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 14 (28/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 15 (28/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two History Class 17 (28/09/2020)

Date: 2020 September 25 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 18 
(25/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Geography Class 13 (25/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer application Class 12 (25/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 19 (25/09/2020)

Date: 2020 September 24 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 23 
(24/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 13 (24/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two History Class 16 (24/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 06  (24/09/2020)

Date: 2020 September 23 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 14 (23/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 19 (23
/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 12 (23/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two English Class 14  (23/09/2020)

Date: 2020 September 22 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 14 (22/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 06 (22/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 12 (22/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 15 
 (22/09/2020)

Date: 2020 September 18 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 14 (18/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 18 (18/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 22 (18/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 14 (18/09/2020)

Date: 2020 September 17 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Geography Class (17/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Computer Science Class 11 (17/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 18 (17/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 14 (17/09/2020)

Date: 2020 September 16 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 15 (16/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 17  (16/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 14 (16/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Computer application Class 11  (16/09/2020)

Date: 2020 September 15 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 11 (15/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 21 (15/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 13(15/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Statistics Class 04 (15/09/2020)

Date: 2020 September 14 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 13 (14/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 10  (14/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 17 (14/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Urdu Class 05  (14/09/2020)

Date: 2020 September 11 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 20 (11/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 12  (11/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 13 (11/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 17 (11/09/2020)

Date: 2020 September 09 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Statistics Class 03 (09/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Geography Class 11  (09/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 12 (09/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Computer Science Class 10 (09/09/2020)

Date: 2020 September 08 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two English Class 13  (08/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 19  (08/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 09(08/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 05  (08/09/2020)

Date: 2020 September 07 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 10 (07/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 12 (07/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 12(07/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Urdu Class 04 (07/09/2020)

Date: 2020 September 04 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 16  (04/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 05 (04/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 13 (04/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two History Class 14  (04/09/2020)

Date: 2020 September 03 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Urdu Class 03 (03/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two English Class 12 (03/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer applications Class 10 (03/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 16  (03/09/2020)

AUGUST 2020

Date: 2020 August 27 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 13 (27/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 18 (27/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 11(27/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 18 (27/08/2020)

Date: 2020 August 26 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 15 (26/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 11  (26/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 04(26/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 09 (26/08/2020)

Date: 2020 August 25 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 08 (25/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 12 (25/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 12(25/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 04  (25/08/2020)

Date: 2020 August 24 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 15 (24/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 17 (24/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 11(24/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 12 (24/08/2020)

Date: 2020 August 21 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Computer Science Class 10 (21/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two History Class 12 (21/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two English Class 11(21/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Statistics Class 02  (21/08/2020)

Date: 2020 August 20 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 11 (20/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 14 (20/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 14(20/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 10 (20/08/2020)

Date: 2020 August 19 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 11 (19/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two English Class 10  (19/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 03 (19/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 08 (19/08/2020)

Date: 2020 August 18 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 03 (18/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 14  (18/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Business studies Class 10 (18/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 07 (18/08/2020)

Date: 2020 August 17 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 11 (17/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 13 (17/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 16(17/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 10 (17/08/2020)

Date: 2020 August 14 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 13  (14/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 15 (14/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Geography Class 10(14/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 08 (14/08/2020)

Date: 2020 August 13 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 13 (13/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two English Class 09  (13/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two History Class 11(13/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 10 (13/08/2020)

Date: 2020 August 07 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 14 (07/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 09 (07/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer science Class 09(07/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Statistics Class 01 (07/08/2020)

Date: 2020 August 06 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Computer Application Class 08 (06/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 12(06/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 12  (06/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 06 (06/08/2020)

Date: 2020 August 05 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 12  (05/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 07 (05/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 10 (05/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 10 (05/08/2020)

Date: 2020 August 04 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 11 (04/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Zoology Class 05  (04/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 09(04/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 09 (04/08/2020)

Date: 2020 August 03 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Geography Class 09  (03/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two English Class 08 (03/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer Application Class 07 (03/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 13 (03/08/2020)

JULY 2020

Date: 2020 July 29 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 02  (30/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two History Class 09 (30/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 11(30/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Geography Class 07 (30/07/2020)

Date: 2020 July 29 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 08 (29/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class (29/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Businesses studies Class 08(29/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 10 (29/07/2020)

Date: 2020 July 28 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 02(28/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 09 (28/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 12(28/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 11 (28/07/2020)

Date: 2020 July 27 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 09 (27/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 09 (27/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer science Class 08(27/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 06 (27/07/2020)

Date: 2020 July 24 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 08(24/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 07(24/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer Application Class 07 (24/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 10 (24/07/2020)

Date: 2020 July 23 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Urdu Class 02(23/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 12(23/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Hindi Class 07(23/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 07 (23/07/2020)

Date: 2020 July 22 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 08 (22/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 08(22/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 07 (22/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 10  (22/07/2020)

Date: 2020 July 21 Monday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Business Studies Class 06 (21/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Sociology Class 07(21/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two English Class 07(21/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Chemistry Class 09 (21/07/2020)

Date: 2020 July 17 Friday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two Arabic Class 01 (17/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Malayalam Class 06(17/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Computer science Class 06(17/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Mathematics Class 11 (17/07/2020)

Date: 2020 July 16 Thursday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 07(16/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Economics Class 07(16/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Accountancy Class 07 (16/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Physics Class 09 (16/07/2020)

Date: 2020 July 15 Wednesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two English Class 6(15/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus two Sanskrit Class 01(15/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus two Political Science Class 7 (15/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus two Botany Class 5 (15/07/2020)

Date: 2020 July 14 Tuesday

VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus two History Class 7(14/07/2020)