വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളുടെ 
വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR PLUS TWO 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR XII
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുകഒപ്പം ഓരോ ദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
 
PLUS TWO TEXTBOOKS - Download 
PLUS TWO Notes - Download 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
JUNE 2021
2021 ജൂൺ മുതലുള്ള പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

MARCH 2021
Date: 2021 March 27 Saturday
Date: 2021 March 26 Friday
Date: 2021 March 25 Thursday
Date: 2021 March 24 Wednesday
Date: 2021 March 23 Tuesday
Date: 2021 March 20 Saturday
Date: 2021 March 19 Friday
Date: 2021 March 18 Thursday
Date: 2021 March 17 Wednesday
FEBRUARY 2021
Date: 2021 February 15 Monday
Date: 2021 February 14 Sunday
Date: 2021 February 13 Saturday
Date: 2021 February 12 Friday
Date: 2021 February 11 Thursday
Date: 2021 February 10 Wednesday
Date: 2021 February 08 Monday
Date: 2021 February 07 Sunday
VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 01 (Revision) (07/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 01 (Revision) (07/02/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS Plus Two Chemistry Class 01 (Revision) (07/02/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS Plus Two Political Science Class 01 (Revision) (07/02/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS Plus Two History Class 01 (Revision) (07/02/2021)

Date: 2021 February 05 Friday
Date: 2021 February 04 Thursday

Date: 2021 February 03 Wednesday
Date: 2021 February 02 Tuesday
Date: 2021 February 01 Monday
Date: 2021 January 31 Sunday
Date: 2021 January 29 Friday
Date: 2021 January 28 Thursday
Date: 2021 January 27 Wednesday
Date: 2021 January 26 Tuesday
VIDEO 05 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 53 (26/01/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 52 (26/01/2021)
VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 51 (26/01/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS Plus Two History Class 51 (26/01/2021)

Date: 2021 January 25 Monday
Date: 2021 January 24 Sunday
VIDEO 14 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 49 (24/01/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 48 (24/01/2021)
VIDEO 20 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 49 (24/01/2021)

Date: 2021 January 23 Saturday
VIDEO 15 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 46 (23/01/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 47 (23/01/2021)
VIDEO 20 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 75 (23/01/2021)

Date: 2021 January 22 Friday
Date: 2021 January 21 Thursday

Date: 2021 January 20 Wednesday
Date: 2021 January 19 Tuesday
VIDEO 07 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 73 (19/01/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 43 (19/01/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS Plus Two Hindi Class 38 (19/01/2021)
VIDEO 15 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 72 (19/01/2021)

Date: 2021 January 18 Monday

Date: 2021 January 17 Sunday

VIDEO 13 - KITE VICTERS Plus Two Zoology Class 44 (17/01/2021)
VIDEO 14 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 69 (17/01/2021)

Date: 2021 January 16 Sunday

VIDEO 12 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 41 (16/01/2021)
VIDEO 14 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 68 (16/01/2021)

Date: 2021 January 15 Friday

Date: 2021 January 14 Thursday

Date: 2021 January 13 Wednesday

Date: 2021 January 12 Tuesday

Date: 2021 January 11 Monday

Date: 2021 January 10 Sunday


VIDEO 01 - KITE VICTERS Plus Two Hindi Class 30 (10/01/2021)

Date: 2021 January 09 Saturday

VIDEO 11 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 38 (09/01/2021)

Date: 2021 January 07 Thursday

Date: 2021 January 06 Wednesday

Date: 2021 January 05 Tuesday

VIDEO 11 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 54 (05/01/2021)

Date: 2021 January 03 Sunday

Date: 2021 January 01 Friday

VIDEO 11 - KITE VICTERS Plus Two History Class 39 (01/01/2021)
VIDEO 14 - KITE VICTERS Plus Two Botany Class 35 (01/01/2021)
VIDEO 16 - KITE VICTERS Plus Two Physics Class 50 (01/01/2021)
DECEMBER 2020 (ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുക )


എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

Class teachers and school headteachers have been given the task of ensuring that students have access to television, smartphone or computer, and the Internet for the classes. If not, they should decide on alternatives to view the classes either in real-time or later. The alternatives can include television or Internet facilities of neighbours, friends living nearby, libraries or Akshaya centres. 
 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here