വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം
ONLINE CLASSES FOR STD 1 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD I
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APRIL 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 204 (30/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 203 (29/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 202 (28/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 201 (27/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 201 (27/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 200 (26/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 English Class 199 (26/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 English Class 198 (24/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 197 (24/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 196 (23/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 195 (22/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 193 (21/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 English Class 192 (21/04/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 190 (20/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 189 (19/04/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 186 (17/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 English Class 185 (16/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 183 (15/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 182 (13/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 English Class 181 (13/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 180 (12/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 178 (10/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 177 (08/04/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 English Class 176 (07/04/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 175 (06/04/2021)

MARCH 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 English Class 173 (31/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 172 (30/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 English Class 170 (27/03/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 169 (26/03/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 English Class 167 (24/03/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 166 (23/03/2021)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 English Class 164 (20/03/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 163 (19/03/2021)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 161 (17/03/2021)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 159 (15/03/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 157 (12/03/2021)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 1 English Class 157 (09/03/2021)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 155 (08/03/2021) 
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 154 (06/03/2021) 
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 153 (05/03/2021) 
VIDEO 23 - KITE VICTERS STD 1 English Class 152 (04/03/2021) 
VIDEO 24 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 151 (03/03/2021) 
VIDEO 25 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 150 (02/03/2021) 
VIDEO 26 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 149 (01/03/2021) 

FEBRUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 148 (27/02/2021) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 English Class 147 (26/02/2021) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 146 (25/02/2021) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 English Class 145 (24/02/2021) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 144 (23/02/2021) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 143 (22/02/2021) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 142 (20/02/2021) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 141 (19/02/2021) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 English Class 140 (18/02/2021) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 139 (17/02/2021) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 138 (16/02/2021) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 137 (15/02/2021) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 136 (12/02/2021) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 1 English Class 135 (11/02/2021) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 134 (10/02/2021) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 133 (09/02/2021) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 132 (08/02/2021) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 131 (05/02/2021) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 1 English Class 130  (04/02/2021) 
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 129  (03/02/2021) 
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 128 (02/02/2021) 
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 127 (01/02/2021) 

JANUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 126 (29/01/2021) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 125 (28/01/2021) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 124 (27/01/2021) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 English Class 123 (25/01/2021) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 122 (22/01/2021) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 English Class 121 (21/01/2021) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 120 (20/01/2021) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 119 (19/01/2021) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 English Class 118 (18/01/2021) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 117 (13/01/2021) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 English Class 116 (11/01/2021) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 115 (06/01/2021) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 114 (04/01/2021) 

DECEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 113 (15/12/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 112 (09/12/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 English Class 111 (07/12/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 110 (04/12/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 English Class 109 (03/12/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 108 (02/12/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 107 (01/12/2020) 

NOVEMBER 2020
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 English Class 100 (20/11/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 99 (19/11/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 98 (18/11/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 English Class 97 (17/11/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 95 (13/11/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 93 (11/11/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 1 English Class 92 (10/11/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 1 English Class 90 (06/11/2020)
VIDEO 26 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 89 (05/11/2020)
VIDEO 28 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 87 (03/11/2020) 
VIDEO 29 - KITE VICTERS STD 1 English Class 86 (02/11/2020) 

OCTOBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Arabic Class 04 (31/10/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 85 (30/10/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 84 (28/10/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 English Class 83 (27/10/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Arabic Class 82 (26/10/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 81 (22/10/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 80 (22/10/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 79 (21/10/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 78 (20/10/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 77 (19/10/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 English Class 76 (16/10/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 75 (15/10/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 74 (14/10/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 1 English Class 73 (12/10/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 72 (09/10/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 71 (08/10/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 1 English Class 70 (07/10/2020) 
VIDEO 18- KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 69 (06/10/2020) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam 68  (05/10/2020) 
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 1 Sanskrit 67 (03/10/2020) 
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam 66 (01/10/2020) 

SEPTEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 English Class 65 (30/09/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 64 (29/09/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 63 (28/09/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 English Class 62 (25/09/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 17 (24/09/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 60 (23/09/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Arabic Class 59 (22/09/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 52 (18/09/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 51(17/09/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 English Class 50(16/09/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 49(15/09/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 48(14/09/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 47(11/09/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 1 English Class 46(09/09/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 45(08/09/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 44 (07/09/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 1 Arabic Class 01 (04/09/2020) 

AUGUST 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 English Class 42 (24/08/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 42(21/08/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 41(20/08/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 40 (19/08/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 English Class 39(18/08/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 38 (17/08/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 38(14/08/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 37(13/08/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 English Class 37(07/08/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 37 (06/08/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam class 36(05/08/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 English Class 35(04/08/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 34(03/08/2020) 

JULY 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 33 (30/07/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 33(29/07/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 32(28/07/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 31 (27/07/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 30(24/07/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 English Class 29 (23/07/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 28 (22/07/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 27 (21/07/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 26(17/07/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 26(16/07/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 English Class 25(15/07/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 24(14/07/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 English Class 23(13/07/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 22 (10/07/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 22 (09/07/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 21(07/07/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 20(06/07/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 4(02/07/2020) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 18 (01/07/2020) 

JUNE 2020

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 17 (30/06/2020) 

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 16 (29/06/2020) 

VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 15 (26/06/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 2  (25/06/2020) 

VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 1 Mathematics Class 1 (24/06/2020) 

VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 12 (23/06/2020) 

VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 1 Malayalam Class 11  (22/06/2020) 

VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 1 English Class 10 (19/06/2020) 

VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 1 General Studies Class 09  (18/06/2020) 

VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 1General Studies Class 08 (17/06/2020) 

VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 1 General Studies Class 07 (16/06/2020) 

VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 1 General Studies Class 06 (15/06/2020) 

VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 1 General Studies Class 01 (05/06/2020) 

VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 1 General subjects Class 01 (04/06/2020) 

VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 1 General subject Class 01 (03/06/2020) 

VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 1 General subject Class 02 (02/06/2020) 

VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 1 Welcome class 01 (01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here
Class teachers and school headteachers have been given the task of ensuring that students have access to television, smartphone or computer, and the Internet for the classes. If not, they should decide on alternatives to view the classes either in real-time or later. The alternatives can include television or Internet facilities of neighbours, friends living nearby, libraries or Akshaya centres.
In distant areas, the help of SSK coordinators, Student Police Cadets, National Service Scheme volunteers, or laptops and projectors available with Little KITEs members too can be used. If students experience any difficulties, the headteachers
can tum to parent-teacher associations, local bodies, or Kudumbashree units for a solution.
Teachers should get in touch with the students through phone, social media, directly, or other means for clearing doubts.
Samagra Shiksha Kerala has been tasked with preparing worksheets for students of classes 1 to 7 and monitoring these. 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here