ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം (Malayalam & English Medium)


First Bell 2.0 ONLINE CLASSES FOR STD I / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 1 (Malayalam & English Medium)
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ (Malayalam & English Medium) ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. വർക്ക് ഷീറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FEBRUARY 2022
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 66 (08/02/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 45 (07/02/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 65 (05/02/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 40 (04/02/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 64 (03/02/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 44 (02/02/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 63 (01/02/2022)

JANUARY 2022
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 39 (31/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 54 (29/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 43 (28/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 53 (27/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 38 (25/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 60 (24/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 59 (21/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 41 (18/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 49 (17/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 37 (15/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 56 (14/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 40 (13/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 55 (12/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 36 (11/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 46 (10/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 35 (07/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 45 (06/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 39 (05/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 34 (04/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 39 (05/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 34 (04/01/2022)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 52 (03/01/2022)

DECEMBER 2021
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 43 (22/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 38 (21/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 50 (20/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 33 (18/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 49 (17/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 37 (16/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 40 (15/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 32 (14/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 47 (13/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 31 (10/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 38 (09/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 36 (08/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 37 (07/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 01 Mathematics Class 30 (06/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 36 (04/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 35 (03/12/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 35 (02/12/2021)
NOVEMBER 2021
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 34 (30/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 29 (29/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 33 (26/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 33 (25/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 32 (24/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 28 (23/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 32 (22/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 39 (19/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 31 (18/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 38 (17/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 30 (16/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 29 (15/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 27 (03/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 29 (02/11/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 36 (01/11/2021)

OCTOBER 2021
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 26 (30/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 28 (29/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 35 (28/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 25 (27/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 27 (26/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 34 (25/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 24 (23/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 26 (17/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 33 (16/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 32 (12/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 25 (11/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Mathematics Class 22 (08/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 English Class 24 (07/10/2021)
VIDEO 01 -  First Bell 2.0 STD 1 Malayalam Class 31 (06/10/2021)
VIDEO 01 -