വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR STD 2 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD II
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
The Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE) on Friday brought out the timetable for conducting the classes. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


DECEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 40 (16/12/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 39 (14/12/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 38 (10/12/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 33 (08/12/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 37 (04/12/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 36 (03/12/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 32 (02/12/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 English Class 35 (01/12/2020)

NOVEMBER 2020
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 32 (20/11/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 English Class 32 (19/11/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 31 (17/11/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 English Class 31 (16/11/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 30 (13/11/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 2 English Class 30 (12/11/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 29 (10/11/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 2 English Class 29 (09/11/2020)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 28 (06/11/2020)
VIDEO 28 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 28 (05/11/2020)
VIDEO 29 - KITE VICTERS STD 2 English Class 28 (04/11/2020)
VIDEO 31 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 27 (02/11/2020)

OCTOBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Arabic Class 04 (31/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 English Class 27 (30/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 26 (28/10/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 26 (27/10/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Arabic Class 03 (26/10/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 25 (23/10/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 English Class 26 (22/10/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 24 (20/10/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 English Class 25 (19/10/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 English Class 24 (15/10/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 24 (14/10/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 English Class 23 (13/10/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 2 English Class 22 (07/10/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 2 English Class 21 (06/10/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 21 (05/10/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 2 Sanskrit Class 01 (03/10/2020)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 20 (01/10/2020)

SEPTEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 English Class 20  (30/09/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 19 (28/09/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 English Class 19 (24/09/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Arabic Class 02 (23/09/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 23 (18/09/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 18 (17/09/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 English Class 18 (16/09/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 22 (15/09/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 17 (14/09/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 21 (11/09/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 English Class 17 (09/09/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 20  (08/09/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 Arabic Class 01 (07/09/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 16 (04/09/2020) 

AUGUST 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 15 (27/08/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 English Class 16  (25/08/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 English Class 15  (21/08/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 19 (20/08/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 14 (19/08/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 18  (18/08/2020) 
VIDEO 07- KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 08 (17/08/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 17  (14/08/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 English Class 14  (13/08/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 16 (07/08/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 English Class 13 (06/08/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 English Class 12 (05/08/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 12 (04/08/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 14 (03/08/2020) 

JULY 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 English Class 11 (30/07/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 11 (29/07/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 14  (28/07/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 English Class 10  (27/07/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 12 (24/07/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 10  (23/07/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 12 (22/07/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 English Class 09 (21/07/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 11 (17/07/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 09 (16/07/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 08 (15/07/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 08 (14/07/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 English Class 8  (13/07/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class09  (10/07/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 7 (09/07/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 6 (08/07/2020) 
VIDEO 17- KITE VICTERS STD 2 English Class 7 (07/07/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 6 (06/07/2020) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 7 (03/07/2020) 
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 5  (02/07/2020) 
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 4 (01/07/2020) 

JUNE 2020

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 English Class 6 (30/06/2020) 

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 4(29/06/2020) 

VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 English Class 5 (26/06/2020) 

VIDEO 04 -  KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 3(25/06/2020) 

VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 2(24/06/2020) 

VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 English Class 4 (23/06/2020) 

VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 3 (22/06/2020) 

VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 English Class 4 (19/06/2020) 

VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 02 (18/06/2020) 

VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 03(17/06/2020) 

VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 English Class 02(16/06/2020) 

VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 01(15/06/2020) 

VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 02 (05/06/2020) 

VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 2 English Class 02(04/06/2020) 

VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 01(03/06/2020) 

VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 02 Voluntary Activities Class 02 (02/06/2020) 

VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 2 General Class 01 (01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here