വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 

ONLINE CLASSES FOR STD 2 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD II
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APRIL 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 63 (30/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 English Class 56 (30/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 62 (29/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 English Class 55 (28/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 61 (28/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 English Class 54 (27/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 60 (26/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 English Class 53 (26/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 59 (24/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 English Class 52 (24/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 58 (23/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 75 (22/04/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 English Class 51 (21/04/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 57 (20/04/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 English Class 50 (19/04/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 74 (17/04/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 73 (16/04/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 56 (15/04/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 English Class 49 (13/04/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 72 (12/04/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 71 (10/04/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 70 (09/04/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 69 (08/04/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 55 (07/04/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 68 (06/04/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 2 English Class 48 (05/04/2020)

MARCH 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 54 (31/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 67 (30/03/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 English Class 47 (29/03/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 53 (27/03/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 66 (26/03/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 52 (25/03/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 65 (24/03/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 51 (23/03/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 64 (22/03/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 63 (20/03/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 62 (19/03/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 50 (18/03/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 61 (17/03/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 49 (16/03/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 60 (15/03/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 59 (13/03/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 48 (12/03/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 2 English Class 46 (10/03/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 58 (09/03/2020)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 47 (08/03/2020)
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 57 (06/03/2020)
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 46 (05/03/2020)
VIDEO 23 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 56 (04/03/2020)
VIDEO 24 - KITE VICTERS STD 2 English Class 45 (03/03/2020)
VIDEO 25 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 46 (02/03/2020)
VIDEO 26 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 55 (01/03/2020)

FEBRUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 English Class 44 (27/02/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 54 (26/02/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 44 (25/02/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 53 (24/02/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 43 (23/02/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 English Class 43 (22/02/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 52 (20/02/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 42 (19/02/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 51 (18/02/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 English Class 42 (17/02/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 41 (16/02/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 50 (15/02/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 49 (12/02/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 40 (11/02/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 2 English Class 41 (10/02/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 48 (09/02/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 39 (08/02/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 47 (05/02/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 38 (04/02/2020)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 2 English Class 40 (03/02/2020)
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 46 (02/02/2020)
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 37 (01/02/2020)

JANUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 45 (29/01/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 2 English Class 39 (28/01/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 36 (27/01/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 44 (25/01/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 2 English Class 38 (22/01/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 43 (21/01/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 2 English Class 37 (20/01/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 35 (19/01/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 2 Malayalam Class 42 (14/01/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 2 Mathematics Class 34 (12/01/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 2 English Class 36 (07/01/2020)


JUNE to DECEMBER 2020 - Click here

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here