വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR STD 9
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD IX
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
DECEMBER 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 32 (17/12/2020)
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 20 (16/12/2020)
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 29 (11/12/2020)
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 31 (10/12/2020)
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 20 (09/12/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 25 (04/12/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 28 (03/12/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 30 (03/12/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 22 (01/12/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 32 (01/12/2020)

NOVEMBER 2020
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 19 (23/11/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam (Keralapadavali) Class 15 (19/11/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 23 (19/11/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 20 (18/11/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 26 (18/11/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 27 (17/11/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 18 (16/11/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 18 (05/11/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 25 (03/11/2020)

OCTOBER 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 16 (28/10/2020)
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 24 (22/10/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 23 (22/10/2020)
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 9 Sanskrit Class 05 (22/10/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 22 (14/10/2020)
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 17 (14/10/2020)

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 17 (13/10/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 13 (12/10/2020)


VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 19 (08/10/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 18 (07/10/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 17 (07/10/2020)

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 16 (06/10/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 21 (05/10/2020)


SEPTEMBER 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 10 (30/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 15 (30/09/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 17  (28/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 15 (28/09/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 16 (24/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Arabic Class 03 (24/09/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Urdu Class 03 (22/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 14 (22/09/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 09 (17/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 14 (17/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Sanskrit Class 04 (16/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 18  (16/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam (Kerala Paadaavali) Class 08 (15/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 I C T Class 08  (15/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 13 (14/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam Adisthaana Paadam Class 07 (14/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 13  (11/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 17 (11/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Arabic Class 02 (09/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 I C T Class 10  (09/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 14 (08/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Urdu Class 02 (08/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam (Adisthaanapaadavali) Class 06 (07/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 12  (07/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 16 (04/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 13 (04/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Adisthanapaadam Class 05 (03/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Sanskrit Class 03  (03/09/2020)

AUGUST 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 08  (27/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Arabic Class 01  (27/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam (Adisthanapaadam) Class 04 (26/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 15 (26/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 12 (25/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 15 (25/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Urdu Class 01 (24/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 14 (24/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 25 (21/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam (Kerala Paadavali) Class 06 (21/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 14 (20/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 13  (20/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Sanskrit Class 02 (19/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 15 (19/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 07 (18/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 10 (18/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 13 (17/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 11 (17/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 12  (14/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam(kerala paadaavali) Class 05 (14/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 14  (13/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Information and Communication Technology Class 06 (13/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Kerala Padaavali Class 04  (07/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Information and Communication Technology Class 05  (07/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 13  (06/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Sanskrit Class 05 (06/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 12 (05/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 11 (05/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 09 Hindi class 06  (04/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 09 Adisthana Padavali class 12 (04/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 11 (03/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 09  (03/08/2020)

JULY 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 12 (30/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 08 (30/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 12 (29/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 10 (29/07/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 11 (27/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 09 (27/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 10 (24/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 10 (24/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Social Studies Class 08 (23/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Information and communication technology Class 03  (23/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 10  (22/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 09 (22/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 09 (21/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 10 (21/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 09 (17/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 02 (17/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 09  (16/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 08  (16/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 08  (15/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 08 (15/07/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 07 (13/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 07 (13/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 07  (10/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 08 (10/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 6  (09/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 6 (09/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Social Studies Class 6 (08/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 6 (08/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 6  (07/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 6  (07/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 6 (06/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 5 (06/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam Class 5  (03/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 5 (03/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 5  (02/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 5 (02/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 5 (01/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 5 (01/07/2020)

JUNE 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Information Technology Class 2 (30/06/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam Class 3  (30/06/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 4  (29/06/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 4 (29/06/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam Class 3 3(26/06/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 4 (26/06/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 4 3(25/06/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 4  (25/06/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 3(24/06/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 4 (24/06/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 3(23/06/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 4 (23/06/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 3(22/06/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 3(22/06/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 3 (19/06/2020)


VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 English Class 02 (17/06/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 02(16/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 02(16/06/2020) 


VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 02 (15/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 02 (05/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 09 Chemistry Class 01(05/06/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Information Communication and Technology (04/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Malayalam Class 01(04/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 01(03/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 01(03/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 Social Science Class 01(02/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 01(02/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 English Class 01(01/06/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 9 mathematics Class 01(01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here
 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here