വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 

ONLINE CLASSES FOR STD 9
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD IX
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
APRIL 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 76 (27/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 33 (27/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 32 (26/04/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 9 English Class 56 (26/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 54 (24/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 75 (24/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 52 (24/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 53 (22/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 73 (22/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 72 (22/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 71 (21/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 70 (21/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 51 (21/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 69 (20/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 50 (20/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 31 (20/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 40 (19/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 49 (19/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 68 (19/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 48 (17/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 67 (17/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 47 (15/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 30 (15/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 46 (13/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 38 (13/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 65 (12/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 45 (12/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 63 (09/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 44 (09/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 43 (08/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 62 (08/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 52 (07/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 61 (07/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 51 (06/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 37 (06/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 42 (05/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 60 (05/04/2021)

MARCH 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 41 (31/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 36 (31/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 59 (30/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 40 (30/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 50 (29/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 58 (29/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 49 (27/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 35 (27/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 39 (26/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 48 (26/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 34 (25/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 47 (25/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 33 (22/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 46 (22/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 45 (20/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 44 (19/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 38 (19/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 32 (18/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 43 (18/03/2021)

VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Urdu Class 07 (14/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 9 Arabic Class 06 (14/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 53 (13/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 42 (13/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 31 (12/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 29 (12/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 37 (10/03/2021)
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 28 (09/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Arabic Class 05 (07/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 9 Urdu Class 06 (07/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 41 (04/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 27 (04/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 30 (04/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 36 (03/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 26 (02/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 29 (02/03/2021)

FEBRUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 English Class 39 (25/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 33 (22/02/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 48 (22/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 33 (15/02/2021)
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 23 (12/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTORS STD 9 English Class 37 (12/02/2021)

21)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 32 (10/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 32 (09/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 24 (08/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 31 (02/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 42 (01/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 35 (01/02/2021)

JANUARY 2021
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 9 English Class 34 (28/01/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 9 Hindi Class 22 (27/01/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 9 Physics Class 30 (25/01/2021)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 31 (21/01/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 9 Biology Class 23 (20/01/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 30 (19/01/2021)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 41 (18/01/2021)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 9 English Class 33 (15/01/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 29 (14/01/2021)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 40 (12/01/2021)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 28 (11/01/2021)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 27 (08/01/2021)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 39 (07/01/2021)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 9 Mathematics Class 38 (05/01/2021)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 9 Chemistry Class 26 (04/01/2021)

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

Class teachers and school headteachers have been given the task of ensuring that students have access to television, smartphone or computer, and the Internet for the classes. If not, they should decide on alternatives to view the classes either in real-time or later. The alternatives can include television or Internet facilities of neighbours, friends living nearby, libraries or Akshaya centres. 
 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here