വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR STD 5 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD V
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
The Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE) on Friday brought out the timetable for conducting the classes. 

അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വർക്ക് ഷീറ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

NOVEMBER 2020
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 5 English Class 13 (25/11/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 11 (21/11/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 English Class 12 (20/11/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 17 (17/11/2020) 
VIDEO 23- KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 10 (14/11/2020) 
VIDEO 28 - KITE VICTERS STD 5 English Class 11 (11/11/2020) 
VIDEO 31 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 13 (09/11/2020) 
VIDEO 32 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 09 (07/11/2020) 
VIDEO 38 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 12 (03/11/2020) 
VIDEO 39 - KITE VICTERS STD 5 English Class 10 (02/11/2020) 
VIDEO 40 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 09 (01/11/2020) 
VIDEO 41 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 07 (01/11/2020) 
VIDEO 42 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 08 (01/11/2020) 

OCTOBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 English Class 09 (30/10/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 16 (27/10/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 07 (26/10/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 08 (26/10/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 06 (26/10/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 15 (23/10/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 14 (22/10/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 06 (18/10/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 07 (18/10/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 5 Basic science Class 12 (16/10/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 13 (15/10/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 English Class 08 (14/10/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 10 (13/10/2020) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 12 (08/10/2020) 
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 5 English Class 07 (07/10/2020) 
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 11 (06/10/2020) 
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 11 (05/10/2020) 
VIDEO 23 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 05 (03/10/2020) 
VIDEO 24 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 05 (03/10/2020) 
VIDEO 25- KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 06 (03/10/2020) 

SEPTEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 10 (30/09/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 11 (29/09/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 10 (25/09/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 08 (24/09/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 09 (23/09/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 05 (22/09/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 09 (18/09/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 04 (17/09/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 10 (15/09/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 08  (14/09/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 5 English Class 06  (11/09/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 07  (09/09/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 09 (08/09/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 04 (07/09/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 04 (04/09/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 08 (03/09/2020) 

AUGUST 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 03 (27/08/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 08 (26/08/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 Information and communication Technology Class 01  (25/08/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam(Kerala Paadavali) Class 10 (24/08/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 03  (21/08/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam (kerala paadam) Class 09 (20/08/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 03 (19/08/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 5 English Class 05 (18/08/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 08 (17/08/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 07 (14/08/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 06 (13/08/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 07 (07/08/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 06  (06/08/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 02 (05/08/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 02  (04/08/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 06  (03/08/2020) 

JULY 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 02 (30/07/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 English Class 04  (29/07/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 Kerala Padavali Class 08 (28/07/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 01 (27/07/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 06  (23/07/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 01 (22/07/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam (Keralapaadaavali) Class 07  (21/07/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 01 (17/07/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 05 (16/07/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 05 (15/07/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 05 (14/07/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam - Adisthaana Padavali Class 1 (13/07/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 5 English Class03  (10/07/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 5 (09/07/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 4  (08/07/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam Class 6 (07/07/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 5 (06/07/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 4 (03/07/2020) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 5 English Class 5  (02/07/2020) 
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 4 (01/07/2020) 

JUNE 2020

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 3 (30/06/2020) 

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam Class 5(29/06/2020) 

VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 3 (26/06/2020) 

VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 5 Social science Class 2(25/06/2020) 

VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 3 (24/06/2020) 

VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 3 (23/06/2020) 

VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam Class 3 (22/06/2020) 

VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 2(19/06/2020) 

VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 02 (18/06/2020) 

VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 5 English Class 01(17/06/2020) 

VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam Class 02 (16/06/2020) 

VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 02 (15/06/2020) 

VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 02 (05/06/2020) 

VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 01 (04/06/2020)

VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 01(03/06/2020) 

VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 Basic Science Class 01(02/06/2020) 

VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam Class 01(01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here