വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 

ONLINE CLASSES FOR STD 5 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD V
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 

അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വർക്ക് ഷീറ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APRIL 2021

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 27 (16/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 25 (13/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Malayalam Class 24 (13/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 23 (09/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 41 (09/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 22 (08/04/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 41 (08/04/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 40 (07/04/2020)

MARCH 2021
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 35 (30/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 34 (29/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 15 (28/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 16 (28/03/2020)
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 33 (27/03/2020)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 32 (25/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 English Class 25 (19/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 English Class 24 (18/03/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 31 (17/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 21 (15/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 12 (15/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Urdu Class 13 (14/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 14 (14/03/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 15 (14/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 28 (10/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 English Class 23 (10/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 English Class 22 (09/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 Mathematics Class 29 (09/03/2020)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 20 (04/03/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 5 English Class 21 (04/03/2020)

FEBRUARY 2021 
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 5 Arabic Class 14 (28/02/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 Sanskrit Class 13 (28/02/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 18 (23/02/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 17 (16/02/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 16 (12/02/2020)
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 5 English Class 18 (05/02/2020)
VIDEO 24 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 15 (02/02/2020)

JANUARY 2021
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 5 English Class 17 (27/01/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 5 Hindi Class 14 (22/01/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 5 English Class 16 (08/01/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 5 Social Science Class 17 (05/01/2020)


എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here