വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR STD 6 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD VI
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) ആറാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
 
ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വർക്ക് ഷീറ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APRIL 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 45 (23/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 44 (15/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 43 (13/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 42 (12/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 25 (12/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 25 (10/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 41 (10/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 23 (09/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 40 (09/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 39 (08/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 22 (08/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 English Class 28 (06/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 38 (06/04/2021)

MARCH 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 35 (31/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 English Class 28 (31/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 English Class 27 (30/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 34 (30/03/2021)


VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Urdu Class 11 (28/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Arabic Class 12 (28/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 13 (28/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 32 (26/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 English Class 25 (24/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 31 (23/03/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 21 (22/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 English Class 24 (18/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 30 (16/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Urdu Class 10 (14/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 12 (14/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 Arabic Class 11 (14/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 20 (12/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 29 (12/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 27 (05/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 English Class 23 (03/03/2021)

FEBRUARY 2021
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 English Class 22 (27/02/2021)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 18 (25/02/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 6 English Class 21 (25/02/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 6 English Class 20 (18/02/2021)
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 6 English Class 19 (11/02/2021)


JANUARY 2021
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 17 (25/01/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 6 English Class 18 (19/01/2021)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 16 (15/01/2021)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 15 (08/01/2021)

NOVEMBER 2020
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 14 (26/11/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 6 English Class 15 (23/11/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 09 (21/11/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 6 English Class 14 (19/11/2020)
VIDEO 23 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 08 (14/11/2020)
VIDEO 28 - KITE VICTERS STD 6 English Class 13 (10/11/2020)
VIDEO 31 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 07 (07/11/2020)
VIDEO 35 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 15 (04/11/2020)
VIDEO 37 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 13 (02/11/2020)

OCTOBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Arabic Class 05 (31/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Urdu Class 04 (31/10/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 06 (26/10/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 6 Arabic Class 04 (26/10/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 6 Urdu Class 03 (26/10/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 6 English Class 12 (20/10/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 6 Basic science Class 13 (19/10/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 05 (18/10/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 6 Arabic Class 03 (18/10/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 14 (15/10/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 6 Social Science Class 10 (14/10/2020) 
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 6 English Class 11 (13/10/2020) 
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 12 (12/10/2020) 
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 11 (08/10/2020) 
VIDEO 23 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 13 (07/10/2020) 
VIDEO 24 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 12 (06/10/2020) 
VIDEO 25 - KITE VICTERS STD 6 Social Science Class 09 (05/10/2020) 
VIDEO 26 - KITE VICTERS STD 6 Urdu Class 02 (03/10/2020) 
VIDEO 27 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 04 (03/10/2020) 
VIDEO 28 - KITE VICTERS STD 6 Arabic Class 02 (03/10/2020) 
VIDEO 29 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 12 (01/10/2020) 

SEPTEMBER 2020
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 English Class 10 (29/09/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 11 (28/09/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 6 English Class 09 (25/09/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 03 (22/09/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 6 Urdu Class 01 (18/09/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 6 Arabic Class 01(16/09/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 6 English Class 08 (15/09/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 6 Social Science Class 07(14/09/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 11(11/09/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam(Kerala Paadaavali) Class 08(09/09/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 10 (08/09/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 09(07/09/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 10(04/09/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 02(03/09/2020) 

AUGUST 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 09 (27/08/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Information and Communication Technology Class 01(26/08/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 Social Science Class 06(25/08/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam (Kerala Paadavali) Class 07 (24/08/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 6 English Class 07(21/08/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam (Adisthana paadam) Class 03(20/08/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 09(19/08/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 08(18/08/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 6 Sanskrit Class 01(17/08/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 08(14/08/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam (Adisthanapaadam) Class 02(13/08/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 07(07/08/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 6 English Class 06(06/08/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam Adisthaana Padavali (05/08/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 08(04/08/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 07 (03/08/2020) 

JULY 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 English Class 05(30/07/2020) 
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 06(29/07/2020) 
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 Kerala Padavali Class 06(28/07/2020) 
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 06(27/07/2020) 
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 6 Social Science Class 05 (23/07/2020) 
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam (KeralaPaadavali) Class 06(22/07/2020) 
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 05(21/07/2020) 
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 06(17/07/2020) 
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 06(15/07/2020) 
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 6 English Class 04 (14/07/2020) 
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 04 (13/07/2020) 
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 05(10/07/2020) 
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 6 Social Science Class 4 (09/07/2020) 
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 5(07/07/2020) 
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam Class 6 (06/07/2020) 
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 6 English Class 3 (03/07/2020) 
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 4 (02/07/2020) 
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 6 Social science Class 3 (01/07/2020) 

JUNE 2020

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam Class 3(30/06/2020) 

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 4(29/06/2020) 

VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 3 (26/06/2020) 

VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 6 Social science Class 2(25/06/2020) 

VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 3(24/06/2020) 

VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 3(23/06/2020) 

VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 6 English Class 2(22/06/2020) 

VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 6 mathematics Class 2(19/06/2020) 

VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam Class 02(18/06/2020) 

VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 02(17/06/2020) 

VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 6 Basic science Class 02(16/06/2020) 

VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 6 Social Science Class 02 (15/06/2020) 

VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 6 Basic Science Class 02 (05/06/2020) 

VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 6 English Class 01(04/06/2020) 

VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 6 Mathematics Class 01(03/06/2020) 

VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 6 Hindi Class 01(02/06/2020) 

VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 6 Malayalam Class 01(01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here