ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം


First Bell 2.0 Kilikonchal ONLINE CLASSES FOR STD VI / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 6
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

* ആറാം ക്ലാസ്സിലെ English Medium ക്ലാസ്സിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
* ആറാം ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് ഷീറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FEBRUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 21 (03/02/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 20 (01/02/2022)

JANUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 19 (27/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 17 (13/01/2022)

DECEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 16 (07/12/2021)
NOVEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 15 (24/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 14 (17/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 13 (02/11/2021)

OCTOBER 2021

VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 Sanskrit Class 14 (23/10/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 6 Arabic Class 13 (23/10/2021)

VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 Arabic Class 11 (01/10/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 6 Sanskrit Class 12 (01/10/2021)

SEPTEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 10 (29/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 19 (27/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 18 (25/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 17 (22/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 08 (20/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 16 (15/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 13 (12/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 14 (10/09/2021)


VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Mathematics Class 13 (06/09/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 12 (06/09/2021)


AUGUST 2021

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 10 (24/08/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 11 (14/08/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 10 (14/08/2021)

VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 04 (11/08/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 08 (10/08/2021)


VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 07 (04/08/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 6 Arabic Class 08 (04/08/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 09 (04/08/2021)


VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 03 (02/08/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 6 Arabic Class 09 (02/08/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 08 (02/08/2021)
JULY 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 06 (29/07/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 6 Sanskrit Class 06 (23/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 02 (16/07/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 05 (14/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 04 (09/07/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 04 (09/07/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 05 (09/07/2021)


VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 03 (02/07/2021)

JUNE 2021
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 02 (28/06/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 6 Sanskrit Class 02 (26/06/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 02 (26/06/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 6 Arabic Class 02 (26/06/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 6 English Class 01 (24/06/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 6 Hindi Class 01 (22/06/2021)
VIDEO 06 - First Bell 2.0 STD 6 Sanskrit Class 01 (13/06/2021)
VIDEO 07 - First Bell 2.0 STD 6 Urdu Class 01 (13/06/2021)
VIDEO 08 - First Bell 2.0 STD 6 Arabic Class 01 (13/06/2021)


MAY 2021
എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here