വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR STD 7  
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD VII
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms.  

ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വർക്ക് ഷീറ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APRIL 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 48 (27/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 47 (27/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 44 (24/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 43 (24/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 41 (23/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 42 (23/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 38 (21/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 37 (21/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 English Class 39 (20/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 37 (20/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 English Class 38 (19/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 35 (19/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 English Class 37 (17/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 35 (17/04/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 36 (17/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 25 (16/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 32 (16/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 24 (15/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 36 (15/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 English Class 35 (12/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 22 (12/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 31 (10/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 35 (10/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 21 (09/04/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 33 (09/04/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 English Class 32 (08/04/2021)

MARCH 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 28 (30/03/2021)


VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Urdu Class 10 (28/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 11 (28/03/2021)
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 27 (26/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 7 English Class 30 (23/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 29 (20/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 25 (19/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Urdu Class 09 (14/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 11 (14/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 10 (14/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 20 (09/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 27 (08/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 23 (06/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 26 (06/03/2021)

FEBRUARY 2021
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 18 (25/02/2021)
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 21 (22/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 23 (22/02/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 English Class 22 (20/02/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 21 (18/02/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 English Class 21 (10/02/2021)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 7 English Class 20 (08/02/2021)

JANUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 20 (29/01/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 7 English Class 19 (27/01/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 16(22/01/2021)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 19 (15/01/2021)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 15 (06/01/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 7 English Class 18 (04/01/2021)

DECEMBER 2020
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 18 (09/12/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 English Class 17 (07/12/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 7 English Class 16 (03/12/2020)

NOVEMBER 2020
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 English Class 15 (26/11/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 07  (21/11/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 09 (21/11/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 14 (19/11/2020)
VIDEO 21 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 16 (16/11/2020)
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 07 (14/11/2020)


VIDEO 29 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 13 (12/11/2020)
VIDEO 30 - KITE VICTERS STD 7 English Class 16 (11/11/2020)

VIDEO 33 - KITE VICTERS STD 7 English Class 13 (06/11/2020)

VIDEO 39 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 15 (02/11/2020)

OCTOBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 05 (31/10/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Urdu Class 04 (31/10/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 7 English Class 12 (27/10/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 06 (26/10/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 04 (26/10/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 Urdu Class 03 (26/10/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 7 English Class 11 (21/10/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 03 (18/10/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 05 (18/10/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 12 (16/10/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 7 English Class 10 (15/10/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 12 (14/10/2020)
VIDEO 24 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 10 (06/10/2020)
VIDEO 26 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 04 (03/10/2020)
VIDEO 27 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 02 (03/10/2020)

SEPTEMBER 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 11 (30/09/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 7 English Class 09 (24/09/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 09 (23/09/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 7 Urdu Class 02 (22/09/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 Urdu Class 01(17/09/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 10(16/09/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 7 Social Science Class 10 (15/09/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 03 (14/09/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam(Adisthaana Paadavali) Class 02(11/09/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 7 Arabic Class 01(09/09/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 09 (08/09/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 7 Social Science Class 09 (07/09/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 7 English Class 08(04/09/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 10(03/09/2020)

AUGUST 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Information and Communication Technology Class 01(27/08/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Social Science Class 08(26/08/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 02 (25/08/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 09(24/08/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 08 (21/08/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 7 English Class 06(20/08/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 08(19/08/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 08(18/08/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 7 Social Science Class 07(17/08/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 02 (14/08/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam (Keralapaadam) Class 08(13/08/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 03(07/08/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 7 Keralapaadaavali Class 08 (06/08/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 07(05/08/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 07(04/08/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 7 English Class 06(03/08/2020)

JULY 2020
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 07(30/07/2020)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 06 (29/07/2020)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 06(28/07/2020)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 7 Social Science Class 07 (27/07/2020)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 7 English Class 05 (24/07/2020)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 05(23/07/2020)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 05 (22/07/2020)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam (kerala paadam) Class 02(21/07/2020)
VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 05(17/07/2020)
VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 04(16/07/2020)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 04 (15/07/2020)
VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 7 Social Science Class 05(14/07/2020)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 7 Kerala Paadaavali Class 01(13/07/2020)
VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 04(10/07/2020)
VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 7 English Class 4 (09/07/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 7 Social science Class 7 (07/07/2020)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam Class 5 (06/07/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 7 Basic science Class 3 (02/07/2020)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam Class 4(01/07/2020)

JUNE 2020

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 3(30/06/2020)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 7 Social science Class 3 (29/06/2020) 

VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 7 English Class 3 (26/06/2020) 

VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 3 (25/06/2020) 

VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 7 Social Science Class 2(24/06/2020) 

VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 2 (23/06/2020) 

VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam Class 1(22/06/2020) 

VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 7 English Class 2 (19/06/2020) 

VIDEO 09 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 02(18/06/2020) 

VIDEO 10 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 02(17/06/2020) 

VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 7 Social science Class 02(16/06/2020) 

VIDEO 12 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam Class 02(15/06/2020) 

VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 7 English Class 02(05/06/2020)

VIDEO 14 - KITE VICTERS STD 7 Mathematics Class 01(04/06/2020) 

VIDEO 15 - KITE VICTERS STD 7 Hindi Class 01(03/06/2020) 

VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 7 Basic Science Class 01(02/06/2020) 

VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 7 Malayalam Class 01(01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here

NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here