ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം


First Bell 2.0 Kilikonchal ONLINE CLASSES FOR STD VII / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 7
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

* ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വർക്ക് ഷീറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
* ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ English Medium വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
* ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും Study Notes - നായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക  

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FEBRUARY 2022

JANUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 23 (25/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 24 (17/01/2022)

DECEMBER 2021

NOVEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 23 (24/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 22 (23/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 22 (17/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 21 (16/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 21 (02/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 20 (01/11/2021)

OCTOBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 19 (29/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 18 (27/10/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 20 (26/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 18 (16/10/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 17 (11/10/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 17 (04/10/2021)

VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Sanskrit Class 14 (03/10/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 15 (03/10/2021)

SEPTEMBER 2021

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 14 (28/09/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 13 (27/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 14 (25/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 12 (20/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 10 (17/09/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 10 (09/09/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 09 (07/09/2021)

VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Arabic Class 12 (03/09/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 13 (03/09/2021)

AUGUST 2021
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 12 (31/08/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 08 (31/08/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Sanskrit Class 10 (15/08/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 1 (14/08/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Arabic Class 10 (14/08/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 07 (13/08/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 06 (10/08/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 05 (06/08/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Sanskrit Class 08 (06/08/2021)


VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 10 (04/08/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Arabic Class 09 (03/08/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 09 (03/08/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 04 (02/08/2021)
JULY 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 07 (30/07/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 08 (30/07/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Arabic Class 08 (30/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 03 (29/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 07 (24/07/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Arabic Class 07 (24/07/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 05 (22/07/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 8 Chemistry Class 04 (19/07/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 02 (15/07/2021)
VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 04 (12/07/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Sanskrit Class 05 (09/07/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 05 (09/07/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 06 (09/07/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 03 (05/07/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 02 (01/07/2021)

JUNE 2021

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 03 (27/06/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 7 Sanskrit Class 03 (27/06/2021)
VIDEO 04 - First Bell 2.0 STD 7 Arabic Class 03 (27/06/2021)
VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 02 (27/06/2021)
VIDEO 06 - First Bell 2.0 STD 7 Sanskrit Class 02 (27/06/2021)
VIDEO 07 - First Bell 2.0 STD 7 Arabic Class 02 (27/06/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 7 Hindi Class 01 (25/06/2021)
VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 7 English Class 01 (21/06/2021)
VIDEO 06 - First Bell 2.0 STD 7 Urdu Class 01 (20/06/2021)

MAY 2021
എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും Study Notes - നായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here