വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം 
ONLINE CLASSES FOR STD 8 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR STD VIII
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ First Bell 2.0 വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Classes for State school students, under the name First Bell, will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 


വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
APRIL 2021
APRIL 2021
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 64 (30/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 English Class 59 (30/04/2021) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 8 English Class 58 (30/04/2021) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 57 (29/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 39 (29/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 38 (28/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 56 (28/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 English Class 55 (28/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 42 (27/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 63 (27/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 37 (27/04/2021) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 8 English Class 54 (27/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 53 (26/04/2021) 
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 36 (26/04/2021) 


VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 mathematics Class 61 (24/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 English Class 52 (24/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 51 (23/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 60 (23/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 59 (23/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 58 (22/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 35 (22/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 27 (22/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 34 (21/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 50 (21/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 57 (21/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 56 (20/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 26 (20/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 49 (19/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 55 (19/04/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 33 (19/04/2021) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 48 (17/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 54 (17/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 53 (16/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 32 (16/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 52 (15/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 31 (15/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 25 (12/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 50 (12/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 49 (10/04/2021) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 47 (10/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 48 (09/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 30 (08/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 29 (07/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 26 (06/04/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 26 (05/04/2021) 

MARCH 2021
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 23 (30/03/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 47 (29/03/2021) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 46 (26/03/2021) 
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 45 (24/03/2021) 
VIDEO 4 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 28 (23/03/2021) 

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 10 (21/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Sanskrit Class 11 (21/03/2021)
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 32 (19/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 24 (17/03/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 27 (16/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 English Class 44 (15/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 23 (15/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 21 (13/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 44 (13/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 26 (12/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 English Class 43 (12/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 43 (10/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 20 (10/03/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 English Class 42 (09/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 English Class 39 (03/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 41 (03/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 English Class 38 (02/03/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 08 (02/03/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 English Class 37 (01/03/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 24 (01/03/2021)

FEBRUARY 2021
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 22 (22/02/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 21 (20/02/2021)

VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 22 (19/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 21 (18/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 21 (18/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 38 (17/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 24 (17/02/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 20 (17/02/2021)

VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 19 (16/02/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 37 (16/02/2021)


VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 20 (11/02/2021)
VIDEO 03 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 35 (10/02/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 17 (08/02/2021)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 8 English Class 35 (05/02/2021)
VIDEO 07 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 19 (04/02/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 8 History Class 24 (03/02/2021)

JANUARY 2021
VIDEO 01 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 18 (29/01/2021)
VIDEO 02 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 20 (28/01/2021)
VIDEO 04 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 34 (25/01/2021)
VIDEO 05 - KITE VICTERS STD 8 English Class 34 (22/01/2021)
VIDEO 06 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 18 (21/01/2021)
VIDEO 08 - KITE VICTERS STD 8 English Class 33 (19/01/2021)
VIDEO 11 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 33 (14/01/2021)
VIDEO 13 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 17 (12/01/2021)
VIDEO 17 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 16 (06/01/2021)
VIDEO 19 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 32 (04/01/2021)

DECEMBER 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 15 (03/12/2020)

NOVEMBER 2020

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 16 (20/11/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 27 (19/11/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 16  (17/11/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 27 (17/11/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 15 (13/11/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 15 (11/11/2020)VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 7 Sanskrit Class 07 (08/11/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 11 (05/11/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 14 (04/11/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 10 (04/11/2020)


VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 24 (02/11/2020)

OCTOBER 2020
VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 English Class 23 (28/10/2020)
VIDEO 7 - KITE VICTERS STD 8 Sanskrit Class 07 (26/10/2020)
VIDEO 8- KITE VICTERS STD 8 Arabic Class 07 (26/10/2020)
VIDEO 9 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 07 (26/10/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 8 English Class 22 (15/10/2020)
VIDEO 16 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 13 (13/10/2020)
VIDEO 18 - KITE VICTERS STD 8 English Class 21 (12/10/2020)
VIDEO 20 - KITE VICTERS STD 8 English Class 20 (08/10/2020)
VIDEO 22 - KITE VICTERS STD 8 English Class 19 (06/10/2020)
VIDEO 24 - KITE VICTERS STD 8 Sanskrit Class 06 (03/10/2020)
VIDEO 25 - KITE VICTERS STD 8 English Class 18 (01/10/2020)

SEPTEMBER 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 13 (30/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 06 (25/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 12 (25/09/2020)

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Sanskrit Class 05 (24/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 16 (22/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 11 (22/09/2020)VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 11 (16/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Arabic Class 05(16/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 I C T Class 06 (15/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 19(15/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 15 (14/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 14(14/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 14 (11/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam(Adisthaana Paadavali) Class 09(11/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 05 (09/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam(Adisthana Paadavali) Class 08(09/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 17(08/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Information and Communication Technology Class 05(08/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 14 (07/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 09(07/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam (Adisthana Paadavali) Class 07(04/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 04 (04/09/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Arabic Class 04(03/09/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 16(03/09/2020)

AUGUST 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 10 (27/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Information and Communication Technology Class 04(27/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Arabic Class 03(26/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Sanskrit Class 03(26/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 11(25/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 08 (25/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 15(24/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam (Kerala paadavali) Class 10 (24/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 09 (21/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 09(21/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam(Adisthanapaadaavali) Class 06 (20/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 08(20/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 03(19/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 14(19/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 07(18/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 12(18/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 14(17/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam (Keralapaadaavali) Class 09(17/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 06 (14/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Arabic Class 02(14/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 13(13/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Social science Class 13 (13/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Sanskrit Class 03 (07/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 ICT Class 07(07/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 08(06/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 08 (06/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 12 (05/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 11(05/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 12(04/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 07(04/08/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 07(03/08/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 07(03/08/2020)

JULY 2020
VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 11(30/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 10(30/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Keralapadavali Class 08(29/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 11 (29/07/2020)


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 02(28/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 05(28/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 06(27/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Arabic Class 01(27/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 10(24/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 09(24/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 06 (23/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Adisthaana Paadvsli Class 04(23/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 08(22/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Sanskrit Class 01(22/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 09 (21/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam (Adisthaana paadam) Class 08(21/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 09 (17/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 05(17/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 05(16/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam (Adisthaana Paadam) Class 02 (16/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Urdu Class 01(15/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 08(15/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 08 (13/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Adisthaana Paadaavali Class 02(13/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 07(10/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam (Adisthaana padaavali) (10/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 ICT Class 2 (08/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 5 (08/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 4 (07/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 4(07/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 8(06/07/2020)
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 8(06/07/2020)

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social science Class 7(03/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 7 (03/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 4 (02/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 4  (02/07/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 4 (01/07/2020) 
VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 4 (01/07/2020) 

JUNE 2020

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 English Class 3 (30/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 3(30/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 6(29/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 5(29/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 3(26/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 3(26/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social science Class 3 (25/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 3 (25/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 1 (24/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 2(24/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 4(23/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 3 (23/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social science Class 4(22/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 2(22/06/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 2(19/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 2(19/06/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Mathematics Class 02(18/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 02 (18/06/2020) 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 ICT Class 01 (17/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 02(17/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 02 (16/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 02 (16/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 02(15/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 02 (15/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 02 (05/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 English Class 02 (05/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Hindi Class 01(04/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Physics Class 01(03/06/2020) 

VIDEO 3 - KITE VICTERS STD 8 Malayalam Class 01(03/06/2020)

 

VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 Social Science Class 01(02/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Biology Class 01(02/06/2020) 


VIDEO 1 - KITE VICTERS STD 8 mathematics Class 01(01/06/2020) 

VIDEO 2 - KITE VICTERS STD 8 Chemistry Class 01(01/06/2020) 

എല്ലാ ക്ളാസ്സുകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ - Click here
Class teachers and school headteachers have been given the task of ensuring that students have access to television, smartphone or computer, and the Internet for the classes. If not, they should decide on alternatives to view the classes either in real-time or later. The alternatives can include television or Internet facilities of neighbours, friends living nearby, libraries or Akshaya centres.
In distant areas, the help of SSK coordinators, Student Police Cadets, National Service Scheme volunteers, or laptops and projectors available with Little KITEs members too can be used. If students experience any difficulties, the headteachers
can tum to parent-teacher associations, local bodies, or Kudumbashree units for a solution.
Teachers should get in touch with the students through phone, social media, directly, or other means for clearing doubts.
Samagra Shiksha Kerala has been tasked with preparing worksheets for students of classes 1 to 7 and monitoring these. 
NCERT / CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES Click here
* TEXTBOOKS FOR SCERT- KERALA - Click here 
NCERT / CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES Click here
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here