ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം


First Bell 2.0 Kilikonchal ONLINE CLASSES FOR STD VIII / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 8
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms.
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത 

* എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് ഷീറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
* എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ English Medium വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
* എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും Study Notes - നായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക   

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FEBRUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Chemistry Class 17 (08/02/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Biology Class 17 (07/02/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 33 (03/02/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 28 (02/02/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Biology Class 16 (01/02/2022)

JANUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Chemistry Class 16 (28/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 31 (27/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 31 (20/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 26 (19/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 30 (18/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 29 (13/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 17 (12/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 28 (11/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 25 (05/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 26 (04/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 25 (03/01/2022)

DECEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 24 (16/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 24 (15/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 23 (07/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 16  (06/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 22 (04/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 21 (01/12/2021)

NOVEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 23 (30/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 20 (29/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Biology Class 14 (26/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Chemistry Class 15 (25/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 19 (22/11/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Biology Class 13 (05/11/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 22 (05/11/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 15 (03/11/2021)
OCTOBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 0 Physics Class 16 (29/10/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 07 (25/10/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 14 (25/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 12 (12/10/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 15 (12/10/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 15 (04/10/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 10 (04/10/2021)

SEPTEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 09 (28/09/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 Chemistry Class 12 (28/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 14 (27/09/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 08 (27/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 13 (25/09/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 07 (25/09/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 Physics Class 12 (23/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 12 (22/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 06 (20/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 English Class 11 (16/09/2021)


VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 8 Chemistry Class 10 (10/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 8 Hindi Class 05 (08/09/2021)
VIDEO 02 -  First Bell 2.0 STD 8 Mathematics Class 12 (08/09/2021)

VIDEO 02