ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം


First Bell 2.0 Kilikonchal ONLINE CLASSES FOR STD X / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 10
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. വർക്ക് ഷീറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക. എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും Study Notes - നായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.   
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
First Bell 2.0 SSLC English Medium Class - Click here

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
JANUARY 2022

VIDEO 05 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 29 (15/01/2022)
VIDEO 06 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 28 (15/01/2022)
VIDEO 07 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 27 (15/01/2022)
VIDEO 08 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 26 (15/01/2022)
VIDEO 09 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 25 (15/01/2022)
VIDEO 10 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 32 (15/01/2022)
VIDEO 11 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 31 (15/01/2022)
VIDEO 12 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 30 (15/01/2022)
VIDEO 13 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 29 (15/01/2022)
VIDEO 14 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 28 (15/01/2022)
VIDEO 15 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 27 (15/01/2022)
VIDEO 16 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 26 (15/01/2022)
VIDEO 17 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 25 (15/01/2022)
VIDEO 18 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 24 (15/01/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 Sanskrit Class 27 (06/01/2022)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 10 Sanskrit Class 26 (06/01/2022)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Sanskrit Class 25 (06/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 Sanskrit Class 21 (06/01/2022)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 10 Sanskrit Class 20 (06/01/2022)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Sanskrit Class 19 (06/01/2022)
DECEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 24 (31/16/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 23 (31/12/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 22 (31/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 21 (31/16/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 19 (31/12/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Urdu Class 20 (31/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 23 (31/16/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 22 (31/12/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 21 (31/12/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Arabic Class 20 (31/12/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 English Class 55 (15/12/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Biology Class 47 (15/12/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 English Class 54 (13/12/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Biology Class 46 (13/12/2021)

NOVEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 English Class 48 (16/11/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Biology Class 35 (16/11/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 10 Biology Class 33 (09/11/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 10 Hindi Class 29 (09/11/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 English Class 47 (05/11/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 10 Biology Class 32 (05/11/2021)

OCTOBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 10 Biology Class 29 (12/10/2021)