ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം


First Bell 2.0 Kilikonchal ONLINE CLASSES FOR STD IX / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 9
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms.
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

* ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് ഷീറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

* ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും Study Notes - നായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക  
 
First Bell 2.0 IX - English Medium Videos - Click here

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FEBRUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 41 (03/02/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Chemistry Class 36 (01/02/2022)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 40 (01/02/2022)

JANUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 39 (31/01/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Chemistry Class 35 (29/01/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 38 (27/01/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 37 (25/01/2022)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Physics Class 44 (20/01/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 36 (17/01/2022)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 39 (17/01/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 35 (13/01/2022)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 38 (13/01/2022)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 36 (11/01/2022)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 34 (11/01/2022)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Physics Class 40 (06/01/2022)

DECEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Hindi Class 28 (15/12/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 35 (15/12/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 34 (14/12/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 33 (14/12/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 32 (10/12/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 32 (10/12/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 31 (07/12/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 31 (07/12/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 29 (04/12/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 30 (04/123/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Physics Class 33 (01/12/2021)

NOVEMBER 2021
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 28 (05/11/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Chemistry Class 23 (03/11/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 27 (03/11/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 29 (03/11/2021)OCTOBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Hindi Class 25 (30/10/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Chemistry Class 21 (30/10/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Arabic Class 12 (23/10/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Physics Class 23 (08/10/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 9 Biology Class 24 (08/10/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 Hindi Class 21 (07/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 9 English Class 24 (04/10/2021)