ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0: വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം


First Bell 2.0 Kilikonchal ONLINE CLASSES FOR STD V / 
ONLINE VIDEO CLASSES FOR CLASS 5
Under the name First Bell 2.0, classes for State school students will get underway on June 1 through the KITE Victers channel and other online mechanisms. 
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പുതിയതായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഫസ്റ്റ്‌ബെൽ 2.0 കാണാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം ഓരോദിവസത്തേയും ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈംടേബിൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുൻ വർഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

* അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് ഷീറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

വീഡിയോകൾ കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
JANUARY 2022
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 27 (17/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 Hindi Class 15 (10/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 26 (06/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 25 (04/01/2022)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 24 (03/01/2022)

DECEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 23 (21/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 22 (20/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 Hindi Class 13 (18/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 21 (16/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 20 (10/12/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 Hindi Class 12 (03/12/2021)
NOVEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 Hindi Class 11 (25/11/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 17 (20/11/2021)

OCTOBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 16 (30/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 15 (26/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 14 (11/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 13 (05/10/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 Hindi Class 10 (04/10/2021)

SEPTEMBER 2021
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 Hindi Class 09 (28/09/2021)
VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 12 (27/09/2021)

VIDEO 01 - First Bell 2.0 STD 5 Urdu Class 18 (17/09/2021)
VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 11 (17/09/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 5 Urdu Class 17 (16/09/2021)

VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 5 Urdu Class 17 (15/09/2021)

VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 10 (14/09/2021)


VIDEO 02 - First Bell 2.0 STD 5 English Class 09 (03/09/2021)
VIDEO 03 - First Bell 2.0 STD 5 Urdu Class 13 (03/09/2021)

AUGUST 2021