Class 7 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം: Chapter 04 ഇന്ത്യ പുതു യുഗത്തിലേക്ക് - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


Study Notes for Class 7th Social Science (Malayalam Medium) India Towards A New Era | Text Books Solution സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം Chapter 04 ഇന്ത്യ പുതു യുഗത്തിലേക്ക്

SCERT Solutions for STD VII Social Science Chapterwise

Chapter 04: ഇന്ത്യ പുതു യുഗത്തിലേക്ക്
ഇന്ത്യ പുതു യുഗത്തിലേക്ക്- Textual Questions and Answers & Model Questions
1. ഇന്ത്യയിൽ ‘സതി’ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയതാര്?
ഉത്തരം: രാജാറാംമോഹൻ റോയ്.

2. സതി നിർത്തലാക്കാൻ റാംമോഹൻ റോയിയെ സഹായിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ?
ഉത്തരം: വില്യം ബെന്റിങ്ക് പ്രഭു

3. ബ്രഹ്മസമാജം  സ്ഥാപിച്ചത് ____________
ഉത്തരം: രാജാ റാംമോഹൻ റോയ്.

4. 'ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?
ഉത്തരം: രാജാ റാംമോഹൻ റോയ്‌ 

5. 'ആര്യ സമാജ'ത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?
ഉത്തരം: സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി

6. 'സത്യശോധക് സമാജ'ത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?
ഉത്തരം: ജ്യോതിറാവു ഫുലെ.

7. ആര്യ മഹിള സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?
ഉത്തരം: പണ്ഡിത രാമാബായ്.

8. മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ-ഓറിയന്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?
ഉത്തരം: സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ.

9. ആംഗ്ലോ-ഓറിയന്റൽ കോളേജിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്?
ഉത്തരം: അലിഗഡ് മുസ്ലീം സർവകലാശാല.

10. 'വിശ്വസാഹോദര്യത്തിന് ' ആരാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത്
ഉത്തരം: സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ.

11. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെ ശിഷ്യൻ ആരായിരുന്നു?
ഉത്തരം: സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

12. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ  പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി  സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ്  ----------
ഉത്തരം: രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ .

13. ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാർ ആരെല്ലാം?
ഉത്തരം: ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ, ലക്ഷ്മി നാഥ് ബെസ്ബറുവ, അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ.

14. "ഇന്ത്യയിലെ  ഭരണസംവിധാനം കുറേക്കൂടി പരിഷ്‌കൃതമാകണമെന്നും  നമ്മെയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു  " - ആരാണ് പറഞ്ഞത്?
ഉത്തരം: W.C. ബാനർജി.

15. എന്ന് മുതൽ എന്നു വരെയാണ്  മിതവാദ  ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം.
ഉത്തരം: 1885-1905

16. ബംഗാൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ---------
ഉത്തരം: 1905

17. 1903 ൽ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചത് ആരാണ്?
ഉത്തരം: വൈസ്രോയിയായ കഴ്‌സൺ പ്രഭു 

18. ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു?
ഉത്തരം: ‘സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക’.

19. 'ലോകമാന്യ'എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ?
ഉത്തരം: ബാല ഗംഗാധര തിലക്.

20. ബാല ഗംഗാധര തിലകൻ  ആരംഭിച്ച രണ്ട് പത്രങ്ങൾ ഏതാണ്? 
ഉത്തരം: 'കേസരി', 'മറാത്ത'

21. ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്?
ഉത്തരം: ‘സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, ഞാനതു നേടുക തന്നെ ചെയ്യും '.
22. സർവ്വേന്ത്യാ  മുസ്ലീം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ്?
ഉത്തരം: ആഗാഖാനും നവാബ് സലീമുള്ളഖാനും 1906 ൽ ധാക്കയിൽ

23. ആരാണ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്?
ഉത്തരം: ആനി ബെസന്റ്, ബാല ഗംഗാധര തിലക്.

ഉത്തരം എഴുതുക:-

1. ഇന്ത്യയിൽ എന്തെല്ലാം സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു?
ഉത്തരം: ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾ  -
* സതി
* ശൈശവ വിവാഹം
* വിധവാ വിവാഹനിഷേധം 
* പെൺശിശുഹത്യ
* അടിമത്തം

2. എന്താണ് 'സതി'?
ഉത്തരം: ഒരു പഴയ ഹിന്ദു ആചാരമാണ് സതി. വിധവയായ സ്ത്രീയെ  ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ജീവനോടെ ചുട്ടെരിക്കുന്നതാണ് സതി . ഇപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം നിർത്തലാക്കി.

3. സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ വ്യക്തികളുടെയും  സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പങ്ക് വിലയിരുത്തുക.
അഥവാ
ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ഉണർത്തുന്നതിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ  വഹിച്ചപങ്ക് വ്യക്തമാക്കുക ?
ഉത്തരം:
- എല്ലാ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.
- ഇത് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി.
- അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ അവരുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി അഭിമാനബോധവും ആത്മവിശ്വാസവും  വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

4. സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
ഉത്തരം:
ദുരാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യാപനം, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ അഭിമാനബോധം എന്നിവയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ.

5. ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളുടെ പേര്?
ഉത്തരം:
* രാജറാം മോഹൻ റോയ്
* സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
* ജ്യോതിറാവു ഫുലെ
* പണ്ഡിത രമാബായ്
* സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
* സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

6. രാജാറാംമോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം:
• ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സതി, ശൈശവ വിവാഹം തുടങ്ങിയ ദുരാചാരങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തു .
• തന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിക്കുകയും എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആദർശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
• ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയാണ് അസമത്വത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടമെന്ന് അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിശ്വസിച്ചു.
• അദ്ദേഹം 'ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

7. ‘സത്യ ശോധക് സമാജ്’ സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?
ഉത്തരം: ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയെ എതിർക്കുകയും വിധവ പുനർവിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയും തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിന്റെയും സ്ത്രീകളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശ്രദ്ധ നൽകുകയും ചെയ്തു.

8. ‘ആര്യസമാജം’ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്?
ഉത്തരം: ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും വിഗ്രഹാരാധനയെയും  എതിർത്ത ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാന നേതാവായിരുന്നു സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം 'ആര്യസമാജം' സ്ഥാപിച്ചു. , 'വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക' എന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം നൽകി.

9. പണ്ഡിത രമാഭായ് ആര്യ മഹിള സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഉത്തരം: ആര്യ മഹിള സഭ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടിയ അവർ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിധവകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ, അവൾ ആര്യ മഹിള സഭ സ്ഥാപിച്ചു.

10. എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത?
ഉത്തരം: മതപരവും ഭാഷാപരവും പ്രാദേശികവുമായ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നാണെന്ന ബോധമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത .

11. ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ദേശീയതയുടെ വികാസത്തിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?
ഉത്തരം:
 ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും ഇന്ത്യയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം സൃഷ്ടിച്ചു.
• ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യാപനവും ഗതാഗത-വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ജനങ്ങളെ  ഒന്നിപ്പിച്ചു.
• ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും  രാജ്യത്തിൽ ഉൾപെട്ടവരാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാകുവാനും സഹായിച്ചു .
12. ദേശീയതയുടെ വികാസത്തിൽ എഴുത്തുകാർ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
ഉത്തരം:
 ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
• രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
• മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ
• ലക്ഷ്മി നാഥ് ബെസ്ബറുവ
• അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ

13. ഒരു ദേശീയ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?
ഉത്തരം: ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലുണ്ടായ  ഉണർവിന്റെ ഫലമായി നിരവധി പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്നു. മദ്രാസ് നേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ, പൂന സാർവജനിക് സഭ, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്. ഈ സംഘടനകളെല്ലാം പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി. ഇത് ഒരു ദേശീയ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിന്  കാരണമായി .

14. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേരത്തെ രൂപീകരിച്ച സംഘടനകൾ ഏതാണ്?
ഉത്തരം: മദ്രാസ് നേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ, പൂന സാർവജനിക് സഭ, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ

15. എന്താണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം?
ഉത്തരം: ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചതോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഒരു 
 സംഘടിത സ്വഭാവം കൈവരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ശക്തിക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരം സംഘടിത പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിച്ചു .

16. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് എപ്പോൾ ?
ഉത്തരം: ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെ 72 പ്രതിനിധികൾ 1885 ഡിസംബറിൽ ബോംബെയിൽ ഒത്തുകൂടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക്  സംഘടിത സ്വഭാവം കൈവരിച്ചു.

17. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?
ഉത്തരം: ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ -
* രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സൗഹൃദബോധം വളർത്തുക .
*  ജാതി-മത-പ്രാദേശിക ചിന്തകൾക്കതീതമായി ദേശീയബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക.
* ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക.

18. സമരരീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഏത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചു.ഏതെല്ലാം ?
ഉത്തരം:
* മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം
* തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം
* ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം

19. മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ എഴുതുക .
ഉത്തരം: ദാദാഭായ് നവറോജി, ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ, ബദറുദ്ദീൻ ത്വയ്യിബ്‌ജി, ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത.

20. തീവ്ര ദേശീയത എന്നറിയപ്പെട്ടത് എന്ത് ?
ഉത്തരം: ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

21. തീവ്ര ദേശീയതയുടെ നേതാക്കൾ ആരെല്ലാം?
ഉത്തരം: ബാല ഗംഗാധര തിലക്, ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ, ലാലാ ലജ്പത് റായ് .

22. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും സ്വീകരിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
ഉത്തരം:
 മിതവാദികൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നിവേദനങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും വഴി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു.
 മിതവാദികൾ സമാധാനപരമായ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.
• എന്നാൽ  ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ ശരിയായി പരിഗണിച്ചില്ല.
• തീവ്രവാദികൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി.
 ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അവരുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
 അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല.
 ലോകമാന്യ തിലകിന്റെ  പ്രഖ്യാപനമാണ്  "സ്വാതന്ത്ര്യം  എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, ഞാൻ  അത് നേടുക  ചെയ്യും " .

23. ചോർച്ചാസിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച്  ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതുക?
ഉത്തരം:  ദാദാഭായ് നൗറോജിയുടെ പ്രധാന സംഭാവനയാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം . കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് സമ്പത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും ശമ്പളം, നികുതികൾ, സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തിക ചോർച്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മൂലകാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു .

24. ബംഗാൾ വിഭജിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?
ഉത്തരം: ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ആസ്ഥാനം ബംഗാളായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ വളർന്നുവരുന്ന ശക്തിയായി ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബംഗാളിനെ കണ്ടു .

25. വിഭജനത്തിനെതിരെ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതിഷേധിച്ചു?
ഉത്തരം:
* പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
* വിദേശ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഉപരോധിച്ചു .
* വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിച്ചു.
* ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
* ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രകടനങ്ങളും  പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു.

26. സൂറത്ത് വിഭജനത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്?
ഉത്തരം: സൂറത്ത് വിഭജനത്തിന്റെ ഫലമായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ദുർബലമായി.

27. ആനി ബെസന്റ് ആരാണ്?
ഉത്തരം: ആനി ബെസന്റ് ഒരു ഐറിഷ് വനിതയാണ്, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും 1893 ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.  1916 ൽ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു.

28. ലക്നൗ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?
ഉത്തരം: 1916 ലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിൽ, മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ സർവേന്ത്യാ മുസ്ലീം ലീഗുമായി സഹകരിക്കാനും അവർ തീരുമാനിച്ചു.

29. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക:
30. ചേരുംപടി ചേർക്കുക 
31. പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക 
32. താഴെപ്പറയുന്നവയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക
• സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
* ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം
ഉത്തരം:
• സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടെ വിദേശ സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും പകരം തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാനും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു .
. ദയാനന്ദ് സരസ്വതി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, ലോകമാന്യ തിലക് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങളും, വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണവും കൈത്തറി തുണിത്തരങ്ങളുടെ പ്രചാരവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു

* ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം
യുദ്ധാനന്തരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ പിന്തുണച്ചത്. ആ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ മരിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധാനന്തരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു.ഈ അവസരത്തിൽ, ആനി ബെസന്റും ബാല ഗംഗാധര തിലകനും നയിച്ച ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സജീവമാക്കി.

33. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക തിന്മകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാന നേതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
ഉത്തരം: നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന  അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിരവധി പേർ മുന്നോട്ട് വന്നു. യുക്തിചിന്തയും ഇംഗ്ലീഷ്  വിദ്യാഭ്യാസവും ഉളവാക്കിയ സാമൂഹികബോധവും സാമൂഹ്യതിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനത്തിനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. അത്തരം സാമൂഹിക തിന്മകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നു. ഒടുവിൽ, ഈ സാമൂഹിക തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി.
 
34. ടൈം ലൈൻ
1857-ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം  
1885-ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം
1905-ബംഗാൾ വിഭജനം
1906-സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലീം ലീഗ്
1907-സൂറത്ത് വിഭജനം
1916-ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം/ലക്നൗ ഉടമ്പടി

35. ഇന്ത്യ പുതു യുഗത്തിലേക്ക് - തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here