എസ്.എസ്.എല്‍.സി പ്രീ മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തരസൂചികകളും 


SSLC MODEL PRE MODEL EXAM QUESTION PAPERS 2022 (ALL SUBJECTS) ENGLISH AND MALAYALAM MEDIUM BY DIET TVM - DOWNLOAD NOW

ഡയറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന് വരുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍ സി പ്രീ മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തരസൂചികകളും കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ എസ്.ഇ.ആര്‍.ടി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ  എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ (MM and EM). 
 


 ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here