പാദവാർഷിക പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ 2023 - 24, എൽ.പി, യു.പി, എച്ച്.എസ് 

First Term Exam Time Table 2023 LP, UP, HS - pdf 

2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മുസ്ലീം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും ഈ ടൈം ടേബിൾ ബാധകമായിരിക്കും. ചുവടെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ടൈംടേബിൾ pdf ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ പാദവാർഷിക മുൻ പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ pdf ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
You can download them at the links given below.


പാദവാർഷിക: പരീക്ഷ മുൻ വർഷ ചോദ്യപേപ്പറുകളും, ഉത്തരസൂചികയും
FIRST-TERM EXAMINATION PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS 2022
👉STD V (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD VI (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD VII (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD VIII (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD IX (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD X (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
FIRST-TERM EXAMINATION PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS 2018, 2019, 2020
👉STD V (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD VI (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD VII (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
👉STD I to IV (ALL SUBJECTS) QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS
മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പറുകളും, മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകളും താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.
STD X FIRST TERM MODEL EXAMINATION QUESTION PAPERS (ALL SUBJECTS) CLICK HERE
STD IX FIRST TERM MODEL EXAMINATION QUESTION PAPERS (ALL SUBJECTS) CLICK HERE
STD VIII FIRST TERM MODEL EXAMINATION QUESTION PAPERS (ALL SUBJECTS) CLICK HERE
LP CLASS (1 to 4) FIRST TERM PREVIOUS EXAMINATION QUESTION PAPERS (ALL SUBJECTS) CLICK HERE
UP CLASS (5 to 7) FIRST TERM PREVIOUS EXAMINATION QUESTION PAPERS (ALL SUBJECTS) CLICK HERE
ഒന്നുമുതൽ പ്ലസ്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുംഅധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ പഠന സഹായികളും ഈ ബ്ലോഗിൽ ലഭിക്കും. അവയുടെ ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
വാട്സാപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
 Telegram ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

SCERT Kerala High School Study Material
STD X (All Subjects) Study Material
STD XI (All Subjects) Study Material
STD IX (All Subjects) Study Material
STD VIII (All Subjects) Study Material
SCERT UP Class Study Material
STD VII (All Subjects) Study Material
STD VI (All Subjects) Study Material
STD V (All Subjects) Study Material
SCERT LP Class Study Material
STD IV (All Subjects) Study Material
STD III (All Subjects) Study Material
STD II (All Subjects) Study Material
STD I (All Subjects) Study Material
Some Important Links
SCERT KERALA TEXTBOOKS (1 to 12) ENGLISH & MALAYALAM MEDIUM
Teachers Handbook (1 to 12) All Subjects
NCERT / CBSE TEXTBOOKS
Teachers Handbook (CBSE)
NCERT / CBSE STDY NOTES (1 to 12) All Subjects
VHSE Reference Book
LSS, USS STUDY MATERIAL
QUIZ (ദിനാചരണങ്ങള്‍)
PREVIOUS QUESTION PAPERS (ALL CLASSES)
WORKSHEET (ALL CLASSES)
NTSE STUDY MATERIAL
Hello English Study Material
NMMSE STUDY MATERIAL
FIRST BELL 2.0 VIDEOS (ALL CLASSES)
ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാന്‍ (ALL IN ONE)
You May Also Like
PSC Solved Question Papers
PSC TODAY's EXAM ANSWER KEY
PSC EXAM PROGRAMME - DATE, TIME, PREVIOUS QUESTIONS
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS​ (ENGLISH)
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS​ (MALAYALAM)
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers
PSC Degree Level Questions & Answers
PSC SHORTLISTS
PSC RANK LISTS
PSC FINAL ANSWER KEY
K-TET, C-TET, SET EXAM QUESTIONS