കൊയ‍്‍ത്ത് - എസ്. എസ്. എല്‍. സി. പഠന സഹായി - ജീവശാസ്ത്രം 2022 മാർച്ച്


SSLC EXAMINATION-2022 BIOLOGY STUDY MATERIAL കൊയ‍്‍ത്ത് BY PALAKKAD DIET | കൊയ‍്‍ത്ത് - SPALAKKAD KANNUR (ENGLISH & MALAYALAM MEDIUM)

2022 SSLC പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് ഡയറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു കൂട്ടം ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി തയ്യാറാക്കിയ പഠന പിന്തുണ സഹായി, 'കൊയ്ത്ത്' എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കിയ Biology (EM/MM) പഠന സഹായികൾ pdf കുട്ടികൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. പഠനപിന്തുണാ സാമഗ്രി ചുവടെ ലിങ്കുകളില്‍.

 ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here