വിദ്യാജ്യോതി - 2022 എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. പഠനസഹായി (ഇംഗ്ളീഷ് & മലയാളം മീഡിയം)


SSLC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉയർന്ന വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാപഞ്ചായത് തിരുവനന്തപുരം ഡയറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാജ്യോതി 2021 - 2022 വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ മലയാളം / ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളുടേത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. പരീക്ഷയുടെ പാഠഭാഗങ്ങളും, ചോദ്യങ്ങളും, ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന (Malayalm Medium / English Medium) പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് അതാത് വിഷയങ്ങളുടെ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

VIDYA JYOTHI SSLC STUDY MATERIAL 2022 (English & Malayalam Medium)


 ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here