എസ്. എസ്. എല്‍. സി. രസതന്ത്രം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളിലെ (FOCUS AREA) ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Malayalm & English Medium)

Kerala SSLC Exam 2021 March- Focus Areas for Chemistry Examination / STD 10 Chemistry Focus Area Questions and Answers (Malayalm & English Medium)

ഈ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തെ എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. പൊതുപരീക്ഷകള്‍ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 17-ന്‌ ആരംഭിക്കുകയാണ്‌. ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്. എസ്. എല്‍. സി. കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളിലെ (FOCUS AREA) ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. 
എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. Chemistry പരീക്ഷയുടെ (മാർച്ച് ) പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും, ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന (Malayalm & English Medium) പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. 


👉SSLC Chemistry Examination 2021- Focus Area Questions and Answers - pdf (English & Malayalam)

ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here