എസ്.എസ്.എൽ.സി. പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഈ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തെ എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. പൊതുപരീക്ഷകള്‍ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 17-ന്‌ ആരംഭിക്കുകയാണ്‌. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ നമുക്ക്‌ കുട്ടികളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 
Kerala SSLC Exam 2021 March- Focus Areas Questions and Answers for All Subjects Malayalam Medium & English Medium
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും, മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകളും വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു (English & Malayalam Medium). ഒപ്പം വിവിധ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളും അതാത് ഡയറ്റുകളുമായി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പഠനവിഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയുടെയെല്ലാം പി.ഡി.എഫ്. ഫയലുകൾ അതാത് പേജുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും, ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. 

SSLC FOCUS AREA- SUBJECTS

👉SSLC FOCUS AREA: Malayalam

👉SSLC FOCUS AREA: Hindi

👉SSLC FOCUS AREA: ICT

👉SSLC FOCUS AREA: Physics

👉SSLC FOCUS AREA: Social Science

👉SSLC UJWALAM - Kollam: All Subjects


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here