എസ്. എസ്. എല്‍. സി. English പഠന സഹായി (FOCUS AREA) | Revision Notes

SSLC FOCUS AREA -2021: English Support Material | STD 10 English Model Questions & Answers 2021 

ഈ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തെ എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. പൊതുപരീക്ഷകള്‍ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 17-ന്‌ ആരംഭിക്കുകയാണ്‌. ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്. എസ്. എല്‍. സി. English പരീക്ഷയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളിലെ (FOCUS AREA) ചോദ്യോത്തരങ്ങളും Revision Notes ഉം ഇവിടെ നൽകുന്നു. 
എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. Biology പരീക്ഷയുടെ (മാർച്ച് ) പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും, ഉത്തരങ്ങളും, Revision Notes, Model Question Papers ഉം ഉൾപ്പെടുന്ന പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നുMore Study Materials


ഈ ബ്ലോഗിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ആവശ്യമുള്ളവ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here